Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 136435-2022

15/03/2022    S52

Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2022/S 052-136435

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
Numéro national d'identification: PL127
Adresse postale: ul. Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-734
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wioletta Falkowska – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Śląski, Dział Zamówień, ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec
Courriel: wioletta.falkowska@plk-sa.pl
Téléphone: +48 327104695
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl
I.6)Activité principale
Autre activité: Transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów /

Numéro de référence: 9090/IREZA4DZ/06754/01762/21/P
II.1.2)Code CPV principal
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów”

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III SWZ („OPZ”).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 4 065 040.65 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71322300 Services de conception de ponts
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów”

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III SWZ („OPZ”).

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 065-169269
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów /

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/03/2022
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Systra SA
Adresse postale: 72-76 rue Henry Farman
Ville: Paryż
Code NUTS: FR France
Code postal: 75015
Pays: France
Courriel: biuro@systra.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 247 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 4 065 040.65 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Analiza zasilania, certyfikacja interoperacyjności, ocena znaczenia zmiany, geologia i geotechnika, kosztorysy inwestorskie, mapy i opracowania geodezyjne, ochrona środowiska, hydrologia i operaty wodnoprawne, wizualizacje, symulacja sieci trakcyjnej – certyfikacja, obiekty inżynieryjne

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przesyła Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/03/2022