Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Services - 136450-2022

15/03/2022    S52

Pologne-Wrocław: Services de réparation et d'entretien de chaudières

2022/S 052-136450

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000001010
Adresse postale: ul. Łowiecka 24
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL518 Wrocławski
Code postal: 50-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Paweł Juszczyk
Courriel: Pawel.Juszczyk@gkpge.pl
Téléphone: +48 691965637
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kogeneracja.com.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Numéro de référence: POST/PEC/PEC/UZI/01212/2021
II.1.2)Code CPV principal
50531100 Services de réparation et d'entretien de chaudières
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 1 739 235.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL518 Wrocławski
Lieu principal d'exécution:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

• Elektrociepłownia Czechnica - 50-011 Siechnice; ul. Fabryczna 22;

• Elektrociepłownia Wrocław - 50-220 Wrocław; ul. Łowiecka 24;

II.2.4)Description des prestations:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1. Zgodnie z art. 441 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje prawo opcji w celu i zakresie opisanym poniżej:

1.1. Zakresem Prawa Opcji objęte są następujące prace:

1) Naprawa płaszcza walczaka kotła parowego;

2) Naprawa płaszcza walczaka kotła parowego;

3) Naprawa nieciągłości materiałowej na elementach rurociągu kotła parowego;

4) Naprawa nieciągłości materiałowej na elementach rurociągu kotła parowego;

5) Naprawa nieciągłości materiałowej na komorze kotła parowego;

6) Naprawa nieciągłości materiałowej na komorze kotła parowego;

7) Demontaż oraz montaż izolacji;

8) Montaż oraz demontaż rusztowań;

9) Wykonanie badań metalograficznych metodą replik matrycowych wraz z pomiarem twardości w miejscu wykonania replik;

10) Prace mechaniczne wynikłe w trakcie realizacji Prac rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto;

11) Prace diagnostyczne wynikłe w trakcie realizacji Prac rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto;

- wartości opcji zostały określone w Załączniku nr 7 do SWZ.

2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację Zamówienia objętego opcją.

3. Szczegóły dotyczące prawa opcji zostały opisane w Załączniku nr 1 i nr 2 do SWZ.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – 222 Dni od Daty Wejścia w Życie.

2. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji poszczególnych etapów prac w ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia określa Projekt Umowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 228-601610
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.
Numéro national d'identification: NIP 6340197588
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 1 739 235.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

- Badania i pomiary diagnostyczne

- Prace rusztowaniowe

- Prace izolacyjne

- Czyszczenie międzystropia

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1.Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm) (dalej: Ustawa PZP), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 PZP. Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie Postępowania o udzielenie zamówienia PGE Energia Ciepła S.A. Komórką organizacyjną prowadzącą Postępowanie jest Departament Zakupów PGE Energia Ciepła S.A.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje Wykonawcy zgodnie z art. 513 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (art. 514 ust. 1 ustawy Pzp) zgodnie z zapisami art. 514 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

4. Terminy wniesienia odwołania:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

5.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.3. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/03/2022