Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Services - 136450-2022

15/03/2022    S52

Pologne-Wrocław: Services de réparation et d'entretien de chaudières

2022/S 052-136450

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000001010
Adresse postale: ul. Łowiecka 24
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL518 Wrocławski
Code postal: 50-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Paweł Juszczyk
Courriel: Pawel.Juszczyk@gkpge.pl
Téléphone: +48 691965637
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kogeneracja.com.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Numéro de référence: POST/PEC/PEC/UZI/01212/2021
II.1.2)Code CPV principal
50531100 Services de réparation et d'entretien de chaudières
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 1 739 235.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL518 Wrocławski
Lieu principal d'exécution:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

• Elektrociepłownia Czechnica - 50-011 Siechnice; ul. Fabryczna 22;

• Elektrociepłownia Wrocław - 50-220 Wrocław; ul. Łowiecka 24;

II.2.4)Description des prestations:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1. Zgodnie z art. 441 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje prawo opcji w celu i zakresie opisanym poniżej:

1.1. Zakresem Prawa Opcji objęte są następujące prace:

1) Naprawa płaszcza walczaka kotła parowego;

2) Naprawa płaszcza walczaka kotła parowego;

3) Naprawa nieciągłości materiałowej na elementach rurociągu kotła parowego;

4) Naprawa nieciągłości materiałowej na elementach rurociągu kotła parowego;

5) Naprawa nieciągłości materiałowej na komorze kotła parowego;

6) Naprawa nieciągłości materiałowej na komorze kotła parowego;

7) Demontaż oraz montaż izolacji;

8) Montaż oraz demontaż rusztowań;

9) Wykonanie badań metalograficznych metodą replik matrycowych wraz z pomiarem twardości w miejscu wykonania replik;

10) Prace mechaniczne wynikłe w trakcie realizacji Prac rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto;

11) Prace diagnostyczne wynikłe w trakcie realizacji Prac rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto;

- wartości opcji zostały określone w Załączniku nr 7 do SWZ.

2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację Zamówienia objętego opcją.

3. Szczegóły dotyczące prawa opcji zostały opisane w Załączniku nr 1 i nr 2 do SWZ.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – 222 Dni od Daty Wejścia w Życie.

2. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji poszczególnych etapów prac w ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia określa Projekt Umowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 228-601610
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.
Numéro national d'identification: NIP 6340197588
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 1 739 235.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

- Badania i pomiary diagnostyczne

- Prace rusztowaniowe

- Prace izolacyjne

- Czyszczenie międzystropia

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1.Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm) (dalej: Ustawa PZP), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 PZP. Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie Postępowania o udzielenie zamówienia PGE Energia Ciepła S.A. Komórką organizacyjną prowadzącą Postępowanie jest Departament Zakupów PGE Energia Ciepła S.A.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje Wykonawcy zgodnie z art. 513 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (art. 514 ust. 1 ustawy Pzp) zgodnie z zapisami art. 514 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

4. Terminy wniesienia odwołania:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

5.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.3. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/03/2022