Services - 136450-2022

15/03/2022    S52

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

2022/S 052-136450

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000001010
Adres pocztowy: ul. Łowiecka 24
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 50-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Juszczyk
E-mail: Pawel.Juszczyk@gkpge.pl
Tel.: +48 691965637
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kogeneracja.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZI/01212/2021
II.1.2)Główny kod CPV
50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 739 235.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

• Elektrociepłownia Czechnica - 50-011 Siechnice; ul. Fabryczna 22;

• Elektrociepłownia Wrocław - 50-220 Wrocław; ul. Łowiecka 24;

II.2.4)Opis zamówienia:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zgodnie z art. 441 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje prawo opcji w celu i zakresie opisanym poniżej:

1.1. Zakresem Prawa Opcji objęte są następujące prace:

1) Naprawa płaszcza walczaka kotła parowego;

2) Naprawa płaszcza walczaka kotła parowego;

3) Naprawa nieciągłości materiałowej na elementach rurociągu kotła parowego;

4) Naprawa nieciągłości materiałowej na elementach rurociągu kotła parowego;

5) Naprawa nieciągłości materiałowej na komorze kotła parowego;

6) Naprawa nieciągłości materiałowej na komorze kotła parowego;

7) Demontaż oraz montaż izolacji;

8) Montaż oraz demontaż rusztowań;

9) Wykonanie badań metalograficznych metodą replik matrycowych wraz z pomiarem twardości w miejscu wykonania replik;

10) Prace mechaniczne wynikłe w trakcie realizacji Prac rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto;

11) Prace diagnostyczne wynikłe w trakcie realizacji Prac rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto;

- wartości opcji zostały określone w Załączniku nr 7 do SWZ.

2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację Zamówienia objętego opcją.

3. Szczegóły dotyczące prawa opcji zostały opisane w Załączniku nr 1 i nr 2 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – 222 Dni od Daty Wejścia w Życie.

2. Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji poszczególnych etapów prac w ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia określa Projekt Umowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 228-601610
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6340197588
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 739 235.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

- Badania i pomiary diagnostyczne

- Prace rusztowaniowe

- Prace izolacyjne

- Czyszczenie międzystropia

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm) (dalej: Ustawa PZP), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 PZP. Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie Postępowania o udzielenie zamówienia PGE Energia Ciepła S.A. Komórką organizacyjną prowadzącą Postępowanie jest Departament Zakupów PGE Energia Ciepła S.A.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje Wykonawcy zgodnie z art. 513 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (art. 514 ust. 1 ustawy Pzp) zgodnie z zapisami art. 514 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

4. Terminy wniesienia odwołania:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

5.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.3. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2022