A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 136459-2017

12/04/2017    S72

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2017/S 072-136459

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagypál Sándor
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nefpi.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzata
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polics József polgármester
E-mail: polgarmester@komlo.hu
Telefon: +36 72584001
Fax: +36 72584005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.komloonk.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosítószámú projekt keretében, Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetésére és a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére vonatkozó f.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosítószámú projekt keretében, Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetésére és a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 769 209 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Komló település közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosítószámú projekt keretében, Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetésére és a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvízcsatorna hálózat építése:

Házi bekötések száma: 116 db.

Gravitációs gerincvezeték hossza: 4 147 fm.

Meglévő szennyvíztisztító telep technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és korszerűsítése:

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 27 197 LE.

Hidraulikai kapacitás: 5 524 m3/d.

A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

Folyt.: VI.3) További információk.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosítószámú projekt.
II.2.14)További információk

Jelen eljárás típusa: A Kbt. II. Része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás második része szerinti eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083944
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szerződéses megállapodás, KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosítószámú projekt

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 769 211 492.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 769 209 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

(Folytatás innen: II.2.4) A közbeszerzés ismertetése.)

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.

Ajánlattevők:

1. sz. ajánlat.

Ajánlattevő neve A-G HÍD Konzorcium.

Ajánlattevő székhelye 1138 Budapest, Karikás Fr. u. 20.

Közös Ajánlattevő neve A-Híd Zrt.

Közös Ajánlattevő székhelye 1138 Budapest, Karikás Fr. u. 20.

Adószám: 24857538-2-44.

KKV: NEM.

Közös Ajánlattevő neve HÍD Zrt.

Közös Ajánlattevő székhelye 1138 Budapest, Karikás Fr. u. 20.

Adószám: 14517286-2-44.

KKV: NEM.

Közös Ajánlattevő neve G-Híd Zrt.

Közös Ajánlattevő székhelye 1138 Budapest, Karikás Fr. u. 20.

Adószám: 14541029-2-41.

KKV: NEM.

2. sz. ajánlat:

Közös Ajánlattevők neve: E-B 2020 Konzorcium.

Közös Ajánlattevők címe: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.

Közös Ajánlattevő 1 (képviselő, konzorcium vezető tagja) neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

Közös Ajánlattevő 1 székhelye: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.

Adószám: 13125811-2-44.

KKV: NEM.

Közös Ajánlattevő 2 (konzorcium tagja) neve: Betonútépítő Zrt.

Közös Ajánlattevő 2 székhelye: 1131 Budapest, Jász u. 156-158.

Adószám: 23041565-2-41.

KKV: NEM.

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Adószám: 13748429-2-20.

KKV: IGEN.

4. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve Magyar Bau Holding Zrt.

Ajánlattevő székhelye 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).

Adószám: 10776456-4-43.

KKV: NEM.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk.

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kitűzés, geodéziai bemérés; szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok; tervezői művezetés; kiegészítő tervek készítése; anyagok stb. beszállítása; szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása; minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb); gépek, eszközök bérlése; telephelybérlés; őrzés; hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes); mobil illemhelyek bérlése, szállítása; pénzügyi szolgáltatások igénybe vétele; biztosítások kötése; információs anyagok beszerzése; kommunikációs csatornák igénybe vétele; víztelenítés; kamerázás, mosatás; tömörségvizsgálatok; talajmechanikai vizsgálatok; útépítés, úthelyreállítás; szennyvízvezeték építése; házi szennyvízbekötések építése; kivitelezői iroda működtetése; próbaüzem lefolytatása; szennyvíztisztító irányítástechnikája; vasbeton műtárgy építés; szennyvíztisztító telep gépészeti egységeinek szállítása; tartalék berendezések, tartalék és pótalkatrészek leszállítása; földmunkák; szerkezetépítési munkák; építőmesteri munkák; területrendezés; csőszerelési munkák; vezetékfektetési munkák; daruzás; elektromos kábelezés, szerelés; gépek, berendezések előgyártása, beszerelése; lakatos szerkezetek előgyártása, beszerelése; irányítástechnikai munkák; próbaüzem szakmai irányítása; próbaüzemi üzemeltetési dokumentáció készítése; lőszermentesítés.

A beszerzés elnevezése:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosítószámú projekt keretében, Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetésére és a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/04/2017