Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 136512-2022

15/03/2022    S52

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Usługi w zakresie transportu drogowego

2022/S 052-136512

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Grzegorza Piramowicza 32
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Barć - Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl
Tel.: +48 774034450
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.kedzierzynkozle.pl/
Adres profilu nabywcy: https://e-propublico.pl/
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Numer referencyjny: DG.271.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kędzierzyn-Koźle; ewentualnie ościenne gminy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz gmin członków porozumień międzygminnych zawartych z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie organizacji publicznego transportu zborowego (na dzień publikacji ogłoszenia porozumienia zawarła gmina Bierawa). Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na sieci komunikacji miejskiej.

Szacunkowa wartość umowy wynosi 120 000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych)

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 28/09/2022
Okres w miesiącach: 120

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

W świetle art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 2010 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1371, ze zm.) o publicznym transporcie zbiorowym, świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywane będzie przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.

Termin obowiązywania przyszłej umowy to 10 lat (planuje się okres od 28 września 2023 do 27 września 2033). Podmiot wewnętrzny, z którym zawarta zostanie umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego to Miejski Zakład Komunikacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.

Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2) Biuletyn Informacji Publicznej (strona internetowa: bip.kedzierzynkozle.pl)

3) Tablica informacyjna Urzędu Miasta,

4) Strona internetowa organizatora - www.kedzierzynkozle.pl

W świetle wyżej powołanej ustawy zastrzega się możliwość zmian powyższych informacji.

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2022