Leveringen - 13657-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Landsberg am Lech: Brandblusuitrusting

2019/S 008-013657

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landratsamt Landsberg am Lech
Von Kühlmann Straße 15
Landsberg am Lech
86899
Duitsland
Contactpersoon: Robert Waldhauser
Telefoon: +49 81911291347
E-mail: katstropheschutz@lra-ll.bayern.de
Fax: +49 81911295347
NUTS-code: DE21E

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.landkreis-landsberg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von 3 Abrollbehältern mit Zubehör und Beladung

Referentienummer: 20181218
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von:

Abrollbehälter Besprechung UGÖEL

Abrollbehälter Ladeboden mit Seilwinde

Abrollbehälter Bauunfall mit Anbaugeräte Kran, Teleskopstapler und Beladung

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Abrollbehälter Besprechung UGÖEL nach Bauvorschrift Bayern

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Feuerwehr Markt Dießen am Ammersee

Johannissstr. 24

86911 Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Abrollbehälter 5 900 mm, Besprechung-UGÖEL nach Bauvorschrift Bayern mit Zubehör

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Abrollbehälter Ladeboden mit Seilwinde

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Feuerwehr Markt Dießen am Ammersee

Johannissstr. 24

86911 Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Abrollbehälter Ladeboden 5 900 mm mit Alubordwänden, Auffahrrampe und Seilwinde

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Abrollbehälter Ladeboden Bauunfall

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Feuerwehr Markt Dießen am Ammersee

Johannissstr. 24

86911 Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Abrollbehälter Ladeboden 5 900 mm, Bauunfall mit Alubordwänden, und Auffahrrampe

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung dür Abrollbehälter Bauunfall

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Feuerwehr Markt Dießen am Ammersee

Johannissstr. 24

86911 Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung der Beladung für Abrollbehälter Bauunfall

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anbaugeräte Kran für Abrollbehälter Bauunfall

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Feuerwehr Markt Dießen am Ammersee

Johannissstr. 24

86911 Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Anbaugerät Holzgreifer, Zweischalengreifer, und 2 Paletten Gabeln für HIAB Kran

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teleskopstapler für Abrollbehälter Bauunfall

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21E
Voornaamste plaats van uitvoering:

Feuerwehr Markt Dießen am Ammersee

Johannissstr. 24

86911 Dießen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Teleskopstapler 2,5 t Hubkraft, Gasantrieb, mit Schüttgutschaufel 0,5 m3 und Gabel mit Seitenschub

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/01/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019