Diensten - 136616-2020

20/03/2020    S57    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Uitvoeren van marktonderzoek

2020/S 057-136616

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_502760
Postadres: Havenlaan 88, bus 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: team plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346997

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370085

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2019/HFB/OP/51236 - RAAMOVEREENKOMST BELANGHEBBENDENONDERZOEKEN, ONLINE CONSULTATIE VAN BELANGHEBBENDEN, EN EEN DIGITAAL INSPRAAKPLATFORM

Referentienummer: HFB-2019/HFB/OP/51236-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze opdracht heeft betrekking op belanghebbendenonderzoek op basis van kwantitatieve en kwalitatieve methoden, de online consultatie van belanghebbenden (enquêtetool), en het ter beschikking stellen van een digitaal inspraakplatform

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 712 850.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Belanghebbendenonderzoek op basis van kwantitatieve en kwalitatieve methoden.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaams en Brussels hoofdstedelijk gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: - De kwaliteit van de verstrekte dienst / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: - De projectaanpak en methodologische garanties; / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Online consultatie van belanghebbenden (enquêtetool).

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaams en Brussels hoofdstedelijk gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: - De kwaliteit van de verstrekte dienst / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: - De projectaanpak en methodologische garanties / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Digitaal inspraakplatform.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaams en Brussels hoofdstedelijk gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: - De kwaliteit van het digitaal inspraakplatform, het gebruik, en ontwikkelingen / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: - De kwaliteit van de gegevensverwerking, rapportering en veiligheid / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-324608
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/HFB/OP/51236
Perceel nr.: 1
Benaming:

Belanghebbendenonderzoek op basis van kwantitatieve en kwalitatieve methoden.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Indiville cvba
Postadres: Vaartstraat 73
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ipsos NV
Postadres: Grotesteenweg 110
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2600
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Profacts BVBA
Postadres: Grote Steenweg 15-17
Plaats: De Pinte
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9840
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 353 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/HFB/OP/51236
Perceel nr.: 2
Benaming:

Online consultatie van belanghebbenden (enquêtetool).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CheckMarket BVBA
Postadres: Parklaan 126
Plaats: Turnhout
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2300
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 630.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/HFB/OP/51236
Perceel nr.: 3
Benaming:

Digitaal inspraakplatform.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CitizenLab NV
Postadres: Meusegemstraat 105
Plaats: Meise
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1861
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 239 720.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State - griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/03/2020