Leveringen - 13664-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Bulgarije-Sofia: Diverse geneesmiddelen

2019/S 008-013664

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po detski bolesti „Prof. Ivan Mitev“ EAD
000662790
bul. Akad. Ivan Geshov No. 11
Sofiya
1606
Bulgarije
Contactpersoon: organizator obshtestveni porachki
Telefoon: +359 28054230 / +359 25154279
E-mail: pediatria_sbal@abv.bg
Fax: +359 29521650
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.detskabolnica.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
„Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
000662790
бул. Акад. Иван Гешов № 11
София
1606
Bulgarije
Contactpersoon: технически сътрудник канцелария
Telefoon: +359 28154250
E-mail: pediatria_sbal@abv.bg
Fax: +359 29521650
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.detskabolnica.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти в „СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33690000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на лекарствени продукти по групи:

1. Лекарствени продукти, повлияващи храносмилателната система.

2. Лекарствени продукти, повлияващи кръв и кръвотворни органи.

3. Лекарствени продукти, повлияващи сърдечосъдовата система.

4. Дерматологични средства.

5. Хормонални препарати за системно приложение с изключение на полови хормони и инсулини.

6. Антиинфекциозни лекарствени продукти.

7. Неопластични лекарствени продукти.

8. Лекарствени продукти, повлияващи мускулно-скелетната система.

9. Лекарствени продукти, повлияващи нервната система.

10. Лекарствени продукти, повлияващи дихателната система.

11. Медикаментозни разтвори.

12. Разтвори за диализа (за бикарбонатна хемодиализа).

13. Медикаменти за сетивни органи.

14. Други.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 604 500.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти, повливяващи храносмолателната система

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София — бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

80 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти, повлияващи кръв и кръвотворни органи

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

24 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти, повлияващи сърдечосъдовата система

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

35 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Дерматологични средства

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

40 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хормонални препарати за системно приложение с изключение на полови хормони и инсулини

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

23 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Антиинфекциозни лекарствени продукти

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

86 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 135 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Неопластични и имуномоделиращи лекарствени продукти

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

10 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 67 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност на офертата.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти повлияващи мускулно-скелетната система

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

13 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност на офертата.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти, повлияващи нервната система

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

62 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност на офертата.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лекарствени продукти, повлияващи дихателната система

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

19 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 166 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност на офертата.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медикаментозни разтвори

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

22 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 33 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност на офертата.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Разтвори за диализа (за бикарбонатна хемодиализа)

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

8 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност на офертата.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медикаменти за сетивни органи

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

19 позиции

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност на офертата.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Други

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция съдържа 24 номенклатурни единици.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Не се изисква комплексност на офертата.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
02/12/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците в процедурата следва да притежават валидно разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на чл. 195 и чл. 196 от ЗЛПХМ. Когато участникът оферира лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП, то той следва да притежава лицензия, издадена по реда на чл. 32 от ЗКНВП. Участник, който е чуждестранно юридическо лице, следва да притежава аналогични разрешителни и лицензионни документи съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен (чл.60, ал. 1 от ЗОП).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Обемът не е от значение. Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП на етап подаване на оферта с посочване на договора и получателят на доставката. Доказва се при подписване на договора с представяне на удостоверение за изпълнен договор.

Eventuele minimumeisen:

Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка за болнично заведение през последните 3 години, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата. Обемът не е от значение.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
02/12/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019