Leveringen - 13677-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amstelveen: Ophalen van huisvuil

2019/S 008-013677

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Amstelveen
30505231
Laan Nieuwer-Amstel 1
Amstelveen
1182 JR
Nederland
Contactpersoon: G. Tichelaar
Telefoon: +31 205404911
E-mail: j.rongen@amstelveen.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amstelveen.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9a11942065fcda9e6905c374e51cff8e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9a11942065fcda9e6905c374e51cff8e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese Aanbesteding voor inzamelvoertuigen & containers gemeente Amstelveen

Referentienummer: I&A 2017_203
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Amstelveen schrijft onderhavige aanbesteding uit voor het sluiten van een overeenkomst voor 4 percelen. Het doel van de aanbesteding is het selecteren van 1 Opdrachtnemer per perceel die de door de Aanbestedende Dienst gewenste producten kan leveren onder de gestelde voorwaarden en condities. De percelen bestaan uit:

Perceel 1: Levering van 3 Inzamelvoertuigen met zijbelading en schroevenpers.

Perceel 2: Levering van 1 Inzamelvoertuig met zijbelading en pendelpers.

Perceel 3: Levering van 1 Inzamelvoertuig met autolaadkraan en schroevenpers.

Perceel 4: Levering van 10 afzetcontainers.

Deze aanbesteding omvat dus totaal 5 voertuigen en 10 stuks op/afzet containers

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amstelveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Amstelveen schrijft onderhavige aanbesteding uit voor het sluiten van een overeenkomst voor 4 percelen. Het doel van de aanbesteding is het selecteren van 1 Opdrachtnemer per perceel die de door de Aanbestedende Dienst gewenste producten kan leveren onder de gestelde voorwaarden en condities. De percelen bestaan uit:

Perceel 1: Levering van 3 Inzamelvoertuigen met zijbelading en schroevenpers.

Perceel 2: Levering van 1 Inzamelvoertuig met zijbelading en pendelpers.

Perceel 3: Levering van 1 Inzamelvoertuig met autolaadkraan en schroevenpers.

Perceel 4: Levering van 10 afzetcontainers.

Deze aanbesteding omvat dus totaal 5 voertuigen en 10 stuks op/afzet containers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amstelveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Amstelveen schrijft onderhavige aanbesteding uit voor het sluiten van een overeenkomst voor 4 percelen. Het doel van de aanbesteding is het selecteren van 1 Opdrachtnemer per perceel die de door de Aanbestedende Dienst gewenste producten kan leveren onder de gestelde voorwaarden en condities. De percelen bestaan uit:

Perceel 1: Levering van 3 Inzamelvoertuigen met zijbelading en schroevenpers.

Perceel 2: Levering van 1 Inzamelvoertuig met zijbelading en pendelpers.

Perceel 3: Levering van 1 Inzamelvoertuig met autolaadkraan en schroevenpers.

Perceel 4: Levering van 10 afzetcontainers.

Deze aanbesteding omvat dus totaal 5 voertuigen en 10 stuks op/afzet containers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amstelveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Amstelveen schrijft onderhavige aanbesteding uit voor het sluiten van een overeenkomst voor 4 percelen. Het doel van de aanbesteding is het selecteren van 1 Opdrachtnemer per perceel die de door de Aanbestedende Dienst gewenste producten kan leveren onder de gestelde voorwaarden en condities. De percelen bestaan uit:

Perceel 1: Levering van 3 Inzamelvoertuigen met zijbelading en schroevenpers.

Perceel 2: Levering van 1 Inzamelvoertuig met zijbelading en pendelpers.

Perceel 3: Levering van 1 Inzamelvoertuig met autolaadkraan en schroevenpers.

Perceel 4: Levering van 10 afzetcontainers.

Deze aanbesteding omvat dus totaal 5 voertuigen en 10 stuks op/afzet containers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amstelveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Amstelveen schrijft onderhavige aanbesteding uit voor het sluiten van een overeenkomst voor 4 percelen. Het doel van de aanbesteding is het selecteren van 1 Opdrachtnemer per perceel die de door de Aanbestedende Dienst gewenste producten kan leveren onder de gestelde voorwaarden en condities. De percelen bestaan uit:

Perceel 1: Levering van 3 Inzamelvoertuigen met zijbelading en schroevenpers.

Perceel 2: Levering van 1 Inzamelvoertuig met zijbelading en pendelpers.

Perceel 3: Levering van 1 Inzamelvoertuig met autolaadkraan en schroevenpers.

Perceel 4: Levering van 10 afzetcontainers.

Deze aanbesteding omvat dus totaal 5 voertuigen en 10 stuks op/afzet containers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Postbus 84500
Amsterdam
1080BN
Nederland
Telefoon: +31 883617000
E-mail: info@rechtbankamsterdam.nl
Fax: +31 205412111

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/contact/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Toetsingscommissie Inkoop en aanbesteding
Laan Nieuwer-Amstel 1
Amstelveen
1180 BA
Nederland
E-mail: KlachtenAanbesteden@amstelveen.nl

Internetadres: http://www.amstelveen.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019