Leveringen - 13681-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Reisbach: Brandweerwagens

2019/S 008-013681

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Markt Reisbach
Landauer Straße 18
Reisbach
94419
Duitsland
Contactpersoon: Markt Reisbach
Telefoon: +49 87344914
E-mail: irene.stuckenberger@reisbach.de
Fax: +49 87344950
NUTS-code: DE22C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.reisbach.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.aumass.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aumass.de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aumass.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF20 mit Beladung in 4 Losen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF20 mit Beladung in 4 Losen (Fahrgestell, Aufbau, Beladung und hydraul. rettungssatz), wobei Los Fahrgestell und Los Aufbau miteinander anzubieten sind, gem. DIN14530-27, DIN EN 1846-1 bis-3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 380 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Los Fahrgestell und Los Aufbau sind miteinander anzubieten.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 gem. DIN14530-27, DIN EN 1846-1 bis-3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE22C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reisbach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fahrgestell für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 gem. DIN14530-27, DIN EN 1846-1 bis-3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Beschaffenheit, Ausführung / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Funktionalität, Einsetzbarkeit, Handling / Weging: 75
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltverträglichkeit / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Kundendienst/Garantie / Weging: 75
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 700
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Los Fahrgestell und Los Aufbau sind miteinander anzubieten.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aufbau für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 gem. DIN14530-27, DIN EN 1846-1 bis-3, DIN 1414502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE22C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reisbach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aufbau für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 gem. DIN14530-27, DIN EN 1846-1 bis-3, DIN 1414502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Beschaffenheit, Ausführung / Weging: 125
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Funktionalität, Einsetzbarkeit, Handling / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Kundendienst/Garantie / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 700
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 190 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Los Fahrgestell und Los Aufbau sind miteinander anzubieten.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 gem. DIN14530-27, DIN EN 1846-1 bis-3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE22C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reisbach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beladung für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 gem. DIN14530-27, DIN EN 1846-1 bis-3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hydraulischer Rettungssatz für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 gem. DIN14530-27, DIN EN 1846-1 bis-3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE22C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reisbach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hydraulischer Rettungssatz für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 gem. DIN14530-27, DIN EN 1846-1 bis-3, DIN 14502 Teil 1-3 und dem Leistungsverzeichnis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen zur Eignung oder EEE

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:05
Plaats:

Reisbach – Elektronische Vergabe über aumass.de

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elektronischer Tresor – authorisierte Personen mitr Verifizierungscodes

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Maximilianstraße 38
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Maximilianstraße 38
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 8921762847
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

§ 160 Einleitung, Antrag

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Maximilianstraße 38
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 8921762847
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019