Leveringen - 13688-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Instrumenten voor de landmeetkunde

2019/S 008-013688

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo na vatreshnite raboti
000695235
ul. 6-ti septemvri No. 29
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Tsvetoslav Zlatkov
Telefoon: +359 29823036
E-mail: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mvr.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/9fcbcec3-b77b-4558-983d-6e9e24951829/dostavka-lazeren-3d-skener-zasnemane-mestoproizshestvia
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Дирекция Управление на собствеността и социални дейности — Министерство на вътрешните работи
129010157
ул. Княз Борис I № 124
София
1301
Bulgarije
Contactpersoon: Наталия Рашкова
Telefoon: +359 29822274
E-mail: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010
NUTS-code: BG

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mvr.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38296000 - CA43 - CA44 - CA45 - CB22
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия:

1. Лазерен 3D скенер —1 брой включващ:

1.1. регулируема тринога —1 брой.

1.2. DSLR камера, еквивалент или по-добра —1 брой.

1.3. таблет, еквивалентно или по-добро мобилно устройство —1 брой.

1.4. лаптоп, еквивалент или по-добър — 1 брой.

1.5. настолен компютър, еквивалент или по-добър — 1 брой.

1.6. светодиоден (LED) фенер или еквивалент — 1 брой.

1.7. обучение за работа с доставеното техническо оборудване – 8 служители.

1.8. софтуер/и (съгл. т. 1.23 от Техническата спецификация).

1.9. ъпдейт на всички софтуерни продукти до последната версия за срока на гаранцията, съвместими с устройствата.

1.10. софтуер/и (съгл. т. 1.22 от Техническата спецификация).

1.11. ръководство за работа със системата.

1.12. транспортни кутии за всички устройства и аксесоари.

1.13. всички необходими кабели.

1.14. гаранционното обслужване на техническото оборудване.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 138 535.83 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38296000 - CA43 - CA44 - CA45 - CB22
30213100
38520000
80510000
30213300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Град София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК-МВР.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия:

1. Лазерен 3D скенер — 1 брой, включващ:

1.1. регулируема тринога съвместима с основното тяло и теглото на скенера, позволяваща работа в закрити помещения и на открити терени — 1 брой.

1.2. DSLR камера, еквивалент или по-добра, за заснемане на сканираната зона — 1 брой.

1.3. таблет, еквивалентно или по-добро мобилно устройство за безжично управление от разстояние — 1 брой.

1.4. лаптоп, еквивалент или по-добър за безжично управление от разстояние, проверка и анализ на резултатите от сканирането — 1 брой.

1.5. настолен компютър, еквивалент или по-добър за работа със заснетите модели — 1 брой.

1.6. светодиоден (LED) фенер или еквивалент за работа при намалена видимост и нощни условия — 1 брой.

1.7. обучение за работа с доставеното техническо оборудване – 8 служители.

1.8. софтуер/и, служещ за обработка и анализ на получените при сканирането облаци от точки, модели и изображения (съгл. т. 1.23 от Техническата спецификация).

1.9. ъпдейт на всички софтуерни продукти до последната версия за срока на гаранцията, съвместими с устройствата.

1.10. софтуер/и за безжично управление от разстояние (съгл. т. 1.22 от Техническата спецификация).

1.11. ръководство за работа със системата.

1.12. транспортни кутии за всички устройства и аксесоари, позволяващи лесното им транспортиране и съхранение.

1.13. всички необходими кабели, осигуряващи пълна функционалност и комуникационни връзки на устройствата.

1.14. гаранционното обслужване на техническото оборудване.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 138 535.83 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания ” – съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Не се изисква.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

ДУССД-МВР, ул. „Княз Борис I" № 124.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала" от участника).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС и се представя в 1 от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

2. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Опаковката, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП опис на представените документи и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 (основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 5 се отнася за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, съгласно чл. 55, ал. 3 от ЗОП), чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея, както и участник, който в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава прогнозната стойност, посочена в раздел II. 2. 6) на обявлението. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация. Всички образци, приложени към настоящата документация, са задължителни за участниците, като възложителя ще отстранява от участие в процедурата участник, който не попълни образците в съответствие с указанията на възложителя.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

5. Достъпът на изпълнителя до помещенията, в които ще се инсталира оборудването, обект на договора, ще се извършва по начина и във времето, допустими съгласно действащата нормативна уредба на МВР.

6. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

7. Преди сключване на договора за обществена поръчка, участникът избран за изпълнител, подава декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП — образец № 6 от документацията.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Сектор Правно-нормативно обслужване — ДУССД — МВР
ул. Княз Борис I № 124
София
1301
Bulgarije
Telefoon: +359 29822567
E-mail: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010

Internetadres: http://dussd.mvr.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019