Leveringen - 13689-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Paisley: Verkoopmachines

2019/S 008-013689

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Scotland Excel
Renfrewshire House, Cotton Street
Paisley
PA1 1AR
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3003001200
E-mail: oss@scotland-excel.org.uk
Fax: +44 1416187423
NUTS-code: UKM83

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.scotland-excel.org.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10383

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/esop/pts-host/public/pts/web/login.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/esop/pts-host/public/pts/web/login.html
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply, Delivery, Installation and Maintenance of Vending Machines

Referentienummer: 21-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42933000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This Contract Notice is in relation to a new framework opportunity for the Supply, Delivery, Installation and Maintenance of Vending Machines. It is anticipated that the scope of materials covered under the framework will include, but is not limited to, the purchase, lease and rental of cold drink vending machines (bottles and cans), snack vending machines, fresh food vending machines and combination vending machines including supplies such as crisps, juice and healthy snack options, as well as the option to purchase machine maintenance. This framework will also cover provision of vending machines on a fully managed service basis.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fully Managed Service

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42933000
15894500
39222000
55520000
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Throughout SCOTLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This Contract Notice is in relation to a new framework opportunity for Vending Machines.

This lot is designed to provide local authorities with a mechanism to procure a Fully Managed Service, where by, their vending machines are managed, re-stocked, cleaned and maintained.

Tenderers will be able to bid for one, any, or all local authority areas, for each lot, where applicable.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The framework will run for an initial 36-month period, with the option to extend for an additional 12-month period.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015. Please see the Invitation to Tender contained on the PCS-Tender project relevant to this procurement and the other Tender Documents for further information.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rental of Refurbished Vending Machines, Supplies and Maintenance

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894500
42933000
39222000
55520000
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Throughout SCOTLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This Contract Notice is in relation to a new framework opportunity for the provision of Vending Machines.

This lot is designed to provide local authorities with a mechanism to rent a range of refurbished vending machines, which will include, but is not limited to, snacks and confectionery vending machines, hot and cold drink vending machines (bottles and cans), combination vending machines and fresh food vending machines as well as purchase of the associated consumables such as crisps, juice, chocolate and healthy snack options and purchase of maintenance.

Tenderers will be able to bid for one, any, or all local authority areas, for each lot, where applicable.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The framework will run for an initial 36-month period, with the option to extend for an additional 12-month period.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015. Please see the Invitation to Tender contained on the PCS-Tender project relevant to this procurement and the other Tender Documents for further information.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Purchase and Lease of Refurbished Vending Machines, Supplies and Maintenance

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42933000
15000000
39222000
55520000
15894500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Throughout SCOTLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This Contract Notice is in relation to a new framework opportunity for the provision of Vending Machines.

This lot is designed to provide local authorities with a mechanism to purchase or lease a range of refurbished vending machines, which will include, but is not limited to, snacks and confectionery vending machines, hot and cold drink vending machines (bottles and cans), combination vending machines and fresh food vending machines as well as the purchase of associated consumables such as crisps, juice, chocolate and healthy snack options and purchase of maintenance.

Tenderers will be able to bid for one, any, or all local authority areas, for each lot, where applicable.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The framework will run for an initial 36-month period, with the option to extend for an additional 12-month period.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015. Please see the Invitation to Tender contained on the PCS-Tender project relevant to this procurement and the other Tender Documents for further information.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rental of Brand New Vending Machines, Supplies and Maintenance

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42933000
15000000
55520000
39222000
15894500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Throughout SCOTLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This Contract Notice is in relation to a new framework opportunity for the provision of Vending Machines.

This lot is designed to provide local authorities with a mechanism to rent a range of brand new vending machines, which will include, but is not limited to, snacks and confectionery vending machines, hot and cold drink vending machines (bottles and cans), combination vending machines and fresh food vending machines as well as purchase of the associated consumables such as crisps, juice, chocolate and healthy snack options and purchase of maintenance.

Tenderers will be able to bid for one, any, or all local authority areas, for each lot, where applicable.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The framework will run for an initial 36-month period, with the option to extend for an additional 12-month period.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015. Please see the Invitation to Tender contained on the PCS-Tender project relevant to this procurement and the other Tender Documents for further information.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Purchase and Lease of Brand New Vending Machines, Supplies and Maintenance

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42933000
55520000
39310000
15894500
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Throughout SCOTLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This Contract Notice is in relation to a new framework opportunity for the provision of Vending Machines.

This lot is designed to provide local authorities with a mechanism to purchase or lease a range of brand new vending machines, which will include, but is not limited to, snacks and confectionery Vending machines, hot and cold drink vending machines (bottles and cans), combination vending machines and fresh food vending machines as well as the purchase of associated consumables such as crisps, juice, chocolate and healthy snack options and purchase of maintenance.

Tenderers will be able to bid for one, any, or all local authority areas, for each lot, where applicable.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The framework will run for an initial 36-month period, with the option to extend for an additional 12-month period.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015. Please see the Invitation to Tender contained on the PCS-Tender project relevant to this procurement and the other Tender Documents for further information.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) ESPD (Scotland) Question 4B.5: Insurance Requirements;

2) ESPD (Scotland) Question 4B.6: Other Economic and Financial Requirements.

In accordance with Regulation 59(12), as this proposed Framework Agreement is divided into Lots, these Economic and Financial Standing selection criteria apply separately in relation to each individual Lot.

Eventuele minimumeisen:

1) ESPD (Scotland) Question 4B.5.

It is a requirement of this contract that bidders hold, or can commit to obtain prior to the commencement of any subsequently awarded contract, the types and levels of insurance indicated below:

ESPD (Scotland) Question 4B.5.1.

Employer's (Compulsory) Liability Insurance — maintain a minimum indemnity limit of 10 000 000 GBP in respect of each claim, and without limit to the number of claims.

ESPD (Scotland) Question 4B.5.2.

Public Liability Insurance — maintain a minimum indemnity limit of 5 000 000 GBP in respect of each claim, and without limit to the number of claims.

Product Liability Insurance — maintain a minimum indemnity limit of 5 000 000 GBP in the aggregate.

Motor Vehicle Insurance — maintain a minimum indemnity limit of 1 000 000 GBP for Property Damage, and unlimited in respect of Third Party Injury.

For bidders who will subcontract parts of the business, the bidder should provide a letter signed by a person of appropriate authority confirming that the bidder has ongoing arrangements in place to ensure that subcontractors' vehicles are appropriately insured and maintained;

2) ESPD (Scotland) Question 4B:6 Other Economic and Financial Requirements.

A search of the bidder against Equifax's Protect must not return a “Warning” or “Caution” returnable code or any neutral code, unless the bidder confirms that it can provide any other document which Scotland Excel considers appropriate to prove to Scotland Excel (acting within its permitted discretion under the applicable public procurement rules) that the bidder does/would not represent an unmanageable risk should it be appointed on to the proposed Framework Agreement.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) ESPD (Scotland) Question 4C.10: Subcontracting;

2) ESPD (Scotland) Question 4D.1: Quality Assurance Schemes;

3) ESPD (Scotland) Question 4D.1: Health and Safety Procedures and

4) ESPD (Scotland) Question 4D.2: Environmental Management Standards.

In accordance with Regulation 59(12), as this proposed Framework Agreement is divided into Lots, the Technical and Professional Ability selection criteria apply separately.

Eventuele minimumeisen:

1) ESPD (Scotland) Question 4C.10: Subcontracting.

Bidders will be required to confirm whether they intend to subcontract and, if so, for what proportion of the contracts to be called-off under the proposed framework agreement;

2) ESPD (Scotland) Question 4D.1: Quality Assurance Schemes.

The bidder must have the following:

— the bidder must hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third party certificate of compliance in accordance with BS EN ISO 9001 (or equivalent)

or

— a documented policy regarding quality management.

The policy must set out responsibilities for quality management demonstrating that the bidder has and continues to implement a quality management policy that is authorised by their Chief Executive, or equivalent, and is periodically reviewed at a senior management level. The policy must be relevant to the nature and scale of the work to be undertaken and

Set out responsibilities for quality management throughout the organisation;

3) ESPD (Scotland) Question 4D.1: Health & Safety Procedures

The bidder must have the following:

— the bidder must hold a UKAS (or equivalent), accredited independent third party certificate of compliance in accordance with BS OHSAS 18001 (or equivalent) or have, within the last 12 months, successfully met the assessment requirements of a construction-related scheme in registered membership of the Safety Schemes in Procurement (SSIP) forum

or

(a) a regularly reviewed and documented policy for Health and Safety (H&S) management, endorsed by the Chief Executive Officer, or equivalent. The policy must be relevant to the nature and scale of your operations and set out your company's responsibilities for H&S management and compliance with legislation (not applicable to organisations with fewer than 5 employees),

(b) documented arrangements for providing the bidder's workforce with training and information appropriate to the type of work which the organisation is likely to bid. This must provide evidence that the bidder has in place and implements, training arrangements to ensure that its workforce has sufficient skills and understanding to discharge the various duties. This will provide details of staff health and safety training arrangements and how relevant information is communicated to staff. This must also include a description of arrangements for keeping the workforce updated on legislation and good H&S practice applicable throughout the organisation;

4) ESPD (Scotland) Question 4D.2: Environmental Management Standards.

The bidder must have the following:

— the bidder must hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third party certificate of compliance with BS EN ISO 14001 (or equivalent) or a valid EMAS (or equivalent) certificate

or

— a regularly reviewed documented policy regarding environmental management, authorised by the Chief Executive, or equivalent.

This policy must include and describe the bidder's environmental emergency response procedures including the preparedness and response procedures for potential accidents and emergency response situations that give rise to significant environmental impacts (for example hazardous substance spill control).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

For full details of the conditions relevant to the proposed Framework Contract and contracts to be called off thereunder (to the extent known or settled at this stage), please see the tender documents (details of how to access these are set out in section “I.3, Communication” of this Contract Notice).

Scotland Excel will require the members of any tendering group of entities (including, but not limited to consortium members, members of a group of economic operators and/or sub-contractors) to be jointly and severally liable for the performance of the contract (no matter the legal form taken by those entities in order to enter into the contract).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 15
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Please note that whilst an electronic auction will not be used in the procurement process to award places onto this proposed framework agreement, tenderers should be aware that the contracting authorities permitted to call-off contracts under this proposed framework agreement may do so via an electronic auction.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 177-400530
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Scotland Excel, Renfrewshire House, Cotton Street, Paisley, PA1 1AR.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Scotland Excel Officers and Members.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Scotland Excel as a central purchasing body, may procure this framework on behalf of the following contracting authorities (and successor bodies):

— the 32 local authorities in Scotland listed at http://www.scotland-excel.org.uk/home/aboutus/Ourmembers/Local-authorities.aspx,

— Scotland Excel associate members listed at http://www.scotland-excel.org.uk/home/Aboutus/Ourmembers/Associate-members.aspx,

— Tayside Contracts,

— NHS Scotland entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health Boards, Special Health Boards and the Authority or other NHS Organisation established pursuant to the NHS (Scotland) Act 1978), any integrated Joint Boards established pursuant to the new Public Bodies (Joint Working) Scotland Act 2014,

— Advanced Procurement for Universities and Colleges (APUC Ltd) and their member organisations across the higher and further education sector in Scotland and their associated and affiliated bodies,

— Scottish Prison Service (SPS).

The above is subject to each contracting authority entering into and maintaining a relevant membership agreement or other access agreement with Scotland Excel.

Tenderers are advised that the envisaged maximum number of participants that might be appointed to the proposed framework agreement set out in section IV.1.3) of this Contract Notice is purely indicative. Scotland Excel reserves the right to appoint more or less bidders than the envisaged number to the proposed Framework Agreement.

Tenderers are advised that whether electronic ordering, invoicing and payment will be used or accepted is at the discretion of each contracting authority entitled to use this proposed Framework Agreement. This will be settled by them during call-off of a contract under this proposed Framework Agreement.

Further information regarding the operation of the framework can be found within the tender documentation which is available in the relevant PCS-T project for this procurement exercise.

In line with Regulation 72 of the Public Contracts (Scotland Regulations 2015, Contract and Framework Agreements may be modified without a new procurement procedure in accordance with this Part in some cases. The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise.

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 12493. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

A sub-contract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363

Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

In accordance with section 25(3) of the Procurement Reform (Scotland) Act 2014 note that, Scotland Excel intends to include community benefit requirements. As part of your response within the Technical Envelope, bidders will be requested to commit to delivery of community benefits in accordance with the methodology outlined in the tender documents.

(SC Ref:568365).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Please refer to VI.4.3) below
Please refer to VI.4.3) below
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: http://www.scotland-excel.org.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

An economic operator that suffers, or risks suffering, loss or damage attributable top a breach of duty under the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 (SSI2015/446) (as amended) may bring proceedings in the Sheriff Court or the Court of Session.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019