Bunuri - 136917-2023

06/03/2023    S46

România-București: Maşini de poliţie

2023/S 046-136917

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Număr naţional de înregistrare: 4453144
Adresă: Strada: Mihai Vodă, nr. 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050041
Țară: România
Persoană de contact: Alexandru Armagianu
E-mail: alexandru.armagianu@politiaromana.ro
Telefon: +40 212082525
Fax: +40 213174965
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.politiaromana.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Autovehicule pentru munca operativă tip Pick-up

Număr de referinţă: 4453144/2022/479022
II.1.2)Cod CPV principal
34114200 Maşini de poliţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă intenționează achiziționarea a 30 cpl. autovehicule pentru munca operativă tip Pick-up.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 7 071 634.80 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Locul stabilit cu furnizorul (București și/sau Ilfov)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea Contractantă intenționează să achiziționeze următoarele cantități:

Acord cadru - Cantitatea minimă: 15 şi cantitatea maximă: 30

Contract subsecvent - Cantitatea minimă: 1 şi cantitatea maximă: 15

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Ranforsarea suplimentară a barei față / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanție extinsă / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 240-692003
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 957.385
Titlu:

Acord-cadru de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/03/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TIRIAC AUTO S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 11331727
Adresă: Strada B-dul Expozitiei, Bucuresti, Sector 1, Nr. 2, Sector: -
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 12103
Țară: România
E-mail: ruxandra.pana@tiriacauto.ro
Telefon: +40 743332102/+40 743332138
Fax: +40 268310220
Adresă internet: www.tiriacauto.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 800 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 071 634.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

1) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

2) Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

3)În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință.

Pentru garanția de participare constituită în altă valută, data de referință a echivalentei va fi cursul stabilit de BNR cu 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Notă! Instituțiile de credit din România vor fi interpretate conform prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, procedura de atribuire implică încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

De asemenea, în cazul în care, garanția de participare se constituie prin instrument de garantare emis în condițiile legii, autoritatea contractantă solicită depunerea în original la sediul I.G.P.R. din str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5, București, a documentului cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă.

4) Termenul de 5 zile lucrătoare, pentru constituire garanției de bună execuție, poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului subsecvent de către ambele părți.

5) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Adresă: Strada Mihai Vodă, Nr. 6, sector 5, București
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050041
Țară: România
E-mail: achizitii@politiaromana.ro
Telefon: +40 212082525
Fax: +40 213174965
Adresă internet: www.politiaromana.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/03/2023