Leveringen - 13704-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Limerick: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 008-013704

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Education Procurement Service (EPS)
IE 6609370 G
University of Limerick, Plassey
Limerick
Co.Limerick
Ierland
Contactpersoon: Siobhan Ryan
Telefoon: +353 61234664
E-mail: siobhan.a.ryan@ul.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.educationprocurementservice.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/87073

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=140386&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=140386&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LEE595C Supply of Analytical Instrumentation (Separations) for the School of Chemical Sciences, DCU

Referentienummer: LEE595C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tenders are sought for the supply, delivery and installation of Analytical Instrumentation (Separations) for the School of Chemical Sciences, DCU. This competition is broken down into 3 lots:

Lot 1 — HPLC-MS — High Performance Liquid Chromatograph with Mass Spectrometer — minimum single quadrupole Mass Spectrometer with electrospray (ESI) and APCI source and vacuum system.

Lot 2 HPLC-DAD — High Performance Liquid Chromatograph with Photo Diode Array Detector and Empower Software.

Lot 3 ICP-MS — Inductively Coupled Plasma with Mass Spectrometer

Tenderers may apply individual or multiple lots.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 232 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply of HPLC-MS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000
38432200
38432210
38433000
38433100
38433210
38522000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

DCU

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

As described in RFT document

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tenders are sought for the supply, delivery and Installation of analytical instrumentation (Separations) for the school of chemical sciences, DCU.

This competition is divided into 3 Lots:

Lot 1 HPLC-MS

Lot 2 HPLC-DAD

Lot 3 ICP-MS

Tenderers may apply for multiple or individual lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply of HPLC-DAD

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000
38432200
38432210
38433000
38433100
38433210
38522000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

DCU

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

As described in the RFT document.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tenders are sought for the supply, delivery and installation of analytical instrumentation (Separations) for the school of chemical sciences, DCU.

This competition is divided into 3 lots:

Lot 1 HPLC-MS

Lot 2 HPLC-DAD

Lot 3 ICP-MS

Tenderers may apply for multiple or individual lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply of ICP-MS

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000
38432200
38432210
38433000
38433100
38433210
38522000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

As described in the RFT document

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tenders are sought for the supply, delivery and installation of analytical instrumentation (Separations) for the school of chemical sciences, DCU.

This competition is divided into 3 lots:

Lot 1 HPLC-MS

Lot 2 HPLC-DAD

Lot 3 ICP-MS

Tenderers may apply for multiple or individual lots.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court
Dublin
Dublin
Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019