Roboty budowlane - 137120-2015

Wyświetl widok skrócony

22/04/2015    S78

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2015/S 078-137120

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Osoba do kontaktów: Joanna Dąbrowska, Warszawa 03-734, Polska. Tel.: +48 224732469. Faks: +48 224732399. E-mail: joanna.dabrowska@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-117457)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

IV.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1.1. Dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ A:

a) Kierownik Budowy (1 osoba) posiadający:

- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;

- Doświadczenie: co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/ Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub

przebudową infrastruktury kolejowej.

b) Kierownik Robót mostowych (1 osoba) posiadający:

- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń;

- Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat

przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową wiaduktu kolejowego.

c) Kierownik Robót torowych (1 osoba) posiadający:

- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

- Doświadczenie: co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach

związanych z budową linii kolejowych lub co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową stacji kolejowych.

1.2. Dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ B:

a) Kierownik Budowy (1 osoba) posiadający:

- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;

- Doświadczenie: co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/

Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub

przebudową infrastruktury kolejowej.

b) Kierownik Robót mostowych (1 osoba) posiadający:

- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń;

- Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat

przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową wiaduktu drogowego.

c) Kierownik Robót torowych (1 osoba) posiadający:

- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

- Doświadczenie: co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach

związanych z budową linii kolejowych lub co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową stacji kolejowych.

1.2. Dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ C:

a) Kierownik Budowy (1 osoba) posiadający:

- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;

- Doświadczenie: co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/

Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub

przebudową infrastruktury kolejowej.

b) Kierownik Robót mostowych (1 osoba) posiadający:

- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń;

- Doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat

przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową wiaduktu kolejowego.

c) Kierownik Robót torowych (1 osoba) posiadający:

- Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych;

- Doświadczenie: co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową linii kolejowych lub co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową stacji kolejowych.

UWAGA: Użyte powyżej sformułowanie „Kierownik Budowy/Kierownik Robót” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie Prawo budowlane.

Użyte powyżej sformułowanie „infrastruktura kolejowa” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie o transporcie kolejowym.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko, a w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na różne zamówienia częściowe również tej samej osoby dla różnych zamówień częściowych.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dostępności do niżej wymienionych narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

2.1 Dla Zamówienia Częściowego – CZĘŚĆ A:

a) co najmniej po 1 jednostce na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:

- dźwig kołowy 130 t;

- dźwig samochodowy o nośności powyżej 40 t;

- kafar;

- palownica;

- wiertnica;

- spycharka gąsienicowa;

- koparka gąsienicowa;

- walec drogowy;

- koparko – ładowarka;

- samochód dostawczy;

- równiarka;

- ładowarka;

- koparka kołowa;

- podnośnik osobowy;

- dźwig samochodowy o nośności powyżej 20 t;

b) co najmniej po 5 jednostek na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:

- wywrotka.

2.2 Dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ B:

a) co najmniej po 1 jednostce na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:

- dźwig kołowy 130 t;

- dźwig samochodowy o nośności powyżej 40 t;

- kafar;

- palownica;

- wiertnica;

- spycharka gąsienicowa;

- koparka gąsienicowa;

- walec drogowy;

- koparko – ładowarka;

- samochód dostawczy;

- równiarka;

- ładowarka;

- koparka kołowa;

- podnośnik osobowy;

- dźwig samochodowy o nośności powyżej 20 t;

b) co najmniej po 5 jednostek na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:

- wywrotka.

2.3 Dla Zamówienia Częściowego - CZĘŚĆ C:

a) co najmniej po 1 jednostce na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:

- dźwig kołowy 130 t;

- dźwig samochodowy o nośności powyżej 40 t;

- kafar;

- palownica;

- wiertnica;

- spycharka gąsienicowa;

- koparka gąsienicowa;

- walec drogowy;

- koparko – ładowarka;

- samochód dostawczy;

- równiarka;

- ładowarka;

- koparka kołowa;

- podnośnik osobowy;

- dźwig samochodowy o nośności powyżej 20 t;

b) co najmniej po 5 jednostek na każdą CZĘŚĆ Zamówienia:

- wywrotka.

UWAGA: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zamówienie częściowe zobowiązany jest wykazać się dostępnością do narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych w ilości będącej sumą narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych wymaganych dla poszczególnych zamówień częściowych na które składa ofertę. Nie można tego samego sprzętu wskazać na różne części zamówienia.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi w zakresie wskazanym powyżej do wykonania

Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i

osób zdolnych do wykonania Zamówienia na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z

29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę

Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone powyżej uznaje się za

spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

VI.3) Informacje dodatkowe:

V.

Warunki wykupu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.5.2015 – 10:00

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 84,20 PLN

Warunki i sposób płatności: Płatne przelewem na konto:

mBank: 14 1140 1010 0000 3508 8900 1001.

Kod SWIFT: BREXPLPW

Wykonawca zobowiązany jest podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny postępowania 6060/ICZ3/000008/15/P.

Podana cena za SIWZ zawiera podatek VAT.

Cena nie obejmuje kosztów przesyłki. SIWZ będzie dostępna po otrzymaniu zapłaty i zamówienia, w którym należy podać:

- adres Wykonawcy,

- NIP Wykonawcy,

- imię i nazwisko osoby do kontaktów ze strony Wykonawcy,

- adres e-mail, nr telefonu i faksu,

- sposób odbioru SIWZ (osobiście, przesyłką pocztową (priorytetową), przesyłką kurierską na koszt odbiorcy).

Do zamówienia należy dołączyć kopię przelewu za SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.plk-sa.pl

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1.1. dla zamówienia częściowego – Część A:

a) kierownik budowy (1 osoba) posiadający:

— uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

— doświadczenie: co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/ Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej;

b) kierownik robót mostowych (1 osoba) posiadający:

— uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń,

— doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową wiaduktu kolejowego;

c) kierownik robót torowych (1 osoba) posiadający:

— uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

— doświadczenie: co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową lub przebudową linii kolejowych lub co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu)lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową lub przebudową stacji kolejowych;

1.2. dla zamówienia częściowego – Część B:

a) kierownik budowy (1 osoba) posiadający:

— uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

— doświadczenie: co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy / Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej;

b) kierownik robót mostowych (1 osoba) posiadający:

— uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń,

— doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową wiaduktu drogowego;

c) kierownik robót torowych (1 osoba) posiadający:

— uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

— doświadczenie: co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową lub przebudową linii kolejowych lub co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu)lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową lub przebudową stacji kolejowych;

1.2. dla zamówienia częściowego – Część C:

a) kierownik budowy (1 osoba) posiadający:

— uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

— doświadczenie: co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej;

b) kierownik robót mostowych (1 osoba) posiadający:

— uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń,

— doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową wiaduktu kolejowego;

c) kierownik robót torowych (1 osoba) posiadający:

— uprawnienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

— doświadczenie: co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową lub przebudową linii kolejowych lub co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu)lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową lub przebudową stacji kolejowych.

Uwaga: użyte powyżej sformułowanie „Kierownik Budowy/Kierownik Robót” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie Prawo budowlane.

Użyte powyżej sformułowanie „infrastruktura kolejowa” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie o transporcie kolejowym.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko, a w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na różne zamówienia częściowe również tej samej osoby dla różnych zamówień częściowych.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dostępności do niżej wymienionych narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

2.1. dla zamówienia częściowego – Część A:

a) co najmniej po 1 jednostce:

— dźwig kołowy 130 t,

— dźwig samochodowy o nośności powyżej 40 t,

— kafar,

— palownica,

— wiertnica,

— spycharka gąsienicowa,

— koparka gąsienicowa,

— walec drogowy;

— koparko-ładowarka,

— samochód dostawczy,

— równiarka,

— ładowarka,

— koparka kołowa,

— podnośnik osobowy,

— dźwig samochodowy o nośności powyżej 20 t;

b) co najmniej po 5 jednostek:

— wywrotka;

2.2. dla zamówienia częściowego – Część B:

a) co najmniej po 1 jednostce:

— dźwig kołowy 130 t,

— dźwig samochodowy o nośności powyżej 40 t,

— kafar,

— palownica,

— wiertnica,

— spycharka gąsienicowa,

— koparka gąsienicowa,

— walec drogowy,

— koparko-ładowarka,

— samochód dostawczy,

— równiarka,

— ładowarka,

— koparka kołowa,

— podnośnik osobowy,

— dźwig samochodowy o nośności powyżej 20 t;

b) co najmniej po 5 jednostek:

— wywrotka.

2.3. dla zamówienia częściowego – Część C:

a) co najmniej po 1 jednostce:

— dźwig kołowy 130 t,

— dźwig samochodowy o nośności powyżej 40 t,

— kafar,

— palownica,

— wiertnica,

— spycharka gąsienicowa,

— koparka gąsienicowa,

— walec drogowy,

— koparko-ładowarka,

— samochód dostawczy,

— równiarka,

— ładowarka,

— koparka kołowa,

— podnośnik osobowy,

— dźwig samochodowy o nośności powyżej 20 t;

b) co najmniej po 5 jednostek:

— wywrotka.

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zamówienie częściowe zobowiązany jest wykazać się dostępnością do narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych w ilości będącej sumą narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych wymaganych dla poszczególnych zamówień częściowych na które składa ofertę. Nie można tego samego sprzętu wskazać na różne części zamówienia.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi w zakresie wskazanym powyżej do wykonania Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia na potrzeby wykonania Zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone powyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

VI.3) Informacje dodatkowe:

V. Warunki wykupu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.5.2015 – 10:00

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 84,20 PLN

Warunki i sposób płatności: płatne przelewem na konto:

mBank: 15 1140 1010 0000 3508 8900 1001.

Kod SWIFT: BREXPLPW

Wykonawca zobowiązany jest podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny postępowania 6060/ICZ3/000008/15/P.

Podana cena za SIWZ zawiera podatek VAT.

Cena nie obejmuje kosztów przesyłki. SIWZ będzie dostępna po otrzymaniu zapłaty i zamówienia, w którym należy podać:

— adres Wykonawcy,

— NIP Wykonawcy,

— imię i nazwisko osoby do kontaktów ze strony Wykonawcy,

— adres e-mail, nr telefonu i faksu,

— sposób odbioru SIWZ (osobiście, przesyłką pocztową (priorytetową), przesyłką kurierską na koszt odbiorcy).

Do zamówienia należy dołączyć kopię przelewu za SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.plk-sa.pl