Leveringen - 13714-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Utena: Brandstoffen

2019/S 008-013714

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos komunalininkas“
183606952
Rašės g. 4
Utena
LT-28197
Litouwen
Contactpersoon: Rasa Slavinskienė
Telefoon: +370 38963804
E-mail: rasa@utenoskom.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://utenoskom.lt./

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/33531

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=438048
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=438048&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uždaroji akcinė bendrovė kontroliuojama savivaldybei
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Komunalinės paslaugos

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Degalai transporto priemonėms

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkami degalai transporto priemonėms, užsipilant juos degalinėse:

— benzinas – 54 000 l,

— dyzelinis kuras – 711 000 l,

— suskystintos dujos (LPG) – 4 700 l.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 668 200.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132000
09133000
09134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utenos miestas ir rajonas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Degalai transporto priemonėms:

— benzinas – 54 000 l,

— dyzelinis kuras – 71 1000 l,

— suskystintos dujos (LPG) – 4 700 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 668 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pirkimas vykdomas CVP IS.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo neturėti pašalinimo pagrindų, nustatytų VPĮ 46 str. (kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD)), ir atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1) perkančioji organizacija reikalauja pateikti sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą, kuris gali būti banko arba draudimo bendrovės garantija (laidavimas), kurios vertė – 5 (penki) proc. nuo pasiūlymo vertės. Pateikiamas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo;

2) tiekėjas privalės užtikrinti perkančiosios organizacijos aprūpinimą degalais, garantuodamas nepertraukiamą užpylimą visą parą (septynias dienas per savaitę), visose tiekėjo (ir subtiekėjo, jei toks bus pasitelktas) tinklo degalinėse;

3) apmokėjimai už įsigytus degalus bus atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 08:45
Plaats:

UAB „Utenos komunalininkas“, Rašės g. 4, Utena, 205 kab.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tiekėjai ar jų atstovai nedalyvauja susipažinimo su el. pasiūlymais procedūroje.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pirkimas vykdomas CVP IS.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT-35175
Litouwen
Telefoon: +370 45468765
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 45468583

Internetadres: http://www.pat.lt/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019