Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 137246-2015

Wyświetl widok skrócony

22/04/2015    S78

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowę

2015/S 078-137246

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Lechowicz-Królak
E-mail: danuta.lechowicz-krolak@plk-sa.pl
Faks: +48 224732399

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.plk-sa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji.
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59 w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linia kolejowa E59 na odcinku Czempiń- Poznań.

Kod NUTS PL41 Wielkopolskie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest dokończenie robót modernizacyjnych w zakresie kompleksowej przebudowy linii kolejowej na określonych odcinkach:
Symbol Nazwa odcinka Kilometry
S16 Czempiń od km 131,080 do km 134,500
L16 Czempiń - Mosina od km 134,500 do km 144,400
S18 Luboń od km 157,770 do km 159,000
L18 Luboń - Poznań od km 159,000 do km 163,400
Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1.Roboty ogólne
Roboty obejmują:
— dokumentację fotograficzną postępu robót,
— badania archeologiczne,
— badania gruntu i odpadów podsypki na zawartość zanieczyszczeń i substancji szkodliwych,
— zainstalowania tablic informujących o finansowaniu projektu z UE.
— ochronę mienia na placu budowy,
2.Roboty pomiarowe
Roboty obejmują:
— wyniesienia i zastabilizowania charakterystycznych punktów realizowanych obiektów,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej
3.Roboty torowe z podtorzem i nawierzchnią przejazdów
Roboty torowe w zakresie podstawowym obejmują:
— wymianę nawierzchni na nową z szyn typu UIC60 na podkładach strunobetonowych i podsypce tłuczniowej,
— zabudowę rozjazdów nowych na podrozjazdnicach strunobetonowych i staroużytecznych na podrozjazdnicach drewnianych twardych,
— demontaż rozjazdów tymczasowych;
— wykonanie warstwy ochronnej o grubości minimum 30 do 40 cm, przy szerokości korony torowiska ok. 11 m,
— rozłożenie geowłókniny na całej długości stacji i szlaków,
— w miejscach występowania słabego podtorza, przewiduje się jego wzmocnienie,
Roboty na przejazdach kolejowych w poziomie szyn obejmują:
— ułożenie nawierzchni z płyt przejazdowych małogabarytowych,
— odwodnienia przejazdów,
— likwidacje przejazdów,
4.Roboty odwodnieniowe
Roboty obejmują:
— wykonanie odprowadzenia wód powierzchniowych na stacjach i szlakach kolejowych oraz wód z warstw ochronnych i odprowadzenie ich za pomocą: spadków poprzecznych torowiska, systemu drenaży, drenokolektorów, kolektorów, rowów otwartych lub rowów umocnionych korytkami betonowymi płytkimi.
5.Roboty drogowe
Roboty obejmują:
— modernizację nawierzchni odcinków dojazdowych do przejazdów,
— przebudowę dróg dojazdowych do przejazdów i budowę dróg równoległych,
6.Obiekty inżynieryjne
Roboty obejmują:
— modernizację obiektów mostowych, przepustów, wiaduktów z dostosowaniem do wymogów ochrony środowiska,
— budowę nowych obiektów mostowych, przepustów, wiaduktów, przejść podziemnych dla pieszych, przejść dla gadów, płazów i ssaków,
— demontaż konstrukcji odciążających,
— roboty wynikające z technologii budowy obiektu związane z koniecznością utrzymania przejezdności linii kolejowej.
7.Sieć trakcyjna
Budowa sieci trakcyjnej obejmuje:
— demontaż istniejącej sieci jezdnej,
— demontaż istniejących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
— budowę nowych konstrukcji wsporczych,
— budowę sieci jezdnych wraz z regulacją,
— budowę systemu ochrony przeciwporażeniowej sieci trakcyjnej,
— ustawienie wskaźników i tablic ostrzegawczych.
8.Elektroenenergetyka nn,
Roboty obejmują:
— budowę zasilających linii kablowych nn
— budowę szafek rozdzielczych zasilania
— budowę ogrzewania rozjazdów
— budowę oświetlenia
— oświetlenie tuneli i wejść na perony
— układanie kabli sterowniczych dla sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej
— prace demontażowe
9.Roboty budowlane - rozbiórki
Roboty obejmują:
— wyburzenia kolidujących budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych budowli znajdujących się w pasie przebudowywanej linii kolejowej.
10.Konstrukcje inżynierskie - perony
Roboty obejmują:
— rozbiórki istniejących peronów,
— wybudowanie nowych peronów z elementów prefabrykowanych o nawierzchni z płyt i kostki brukowej, jedno- i dwukrawędziowych, z pochylniami umożliwiającymi wejście na peron,
— wyposażenie peronów w urządzenia małej architektury jak: wiaty, ławki, kosze na śmieci tablice informacyjne, ogrodzenia, itp.
— budowę peronów tymczasowych.
11.Zagospodarowanie terenu - wycinki i nasadzenia
Roboty obejmują:
— oczyszczenie terenu ze zbędnej roślinności (drzew i krzewów),
— nasadzenia dobranych krzewów i drzew w celu naprowadzenia zwierząt na przejścia dla nich przeznaczone,
— nasadzenia dobranych drzew zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
— Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych nasadzonych drzew i krzewów.
12.Zewnętrzne sieci, instalacje i urządzenia sanitarne,
Roboty obejmują wbudowanie:
— przewodów kanalizacyjnych,
— studni betonowych,
— separatorów,
— osadników lub piaskowników,
— przepompowni wody opadowej z przejść podziemnych,
— przewodów wodociągowych.
13.Ekrany akustyczne wraz z przejściami bezpieczeństwa
Roboty obejmują:
— montaż ekranów z paneli, zamocowanych do słupów stalowych
— zainstalowanie w ekranach przejść awaryjnych.
14.Ściany oporowe
Roboty obejmują wybudowanie:
— ścian oporowych żelbetowych,
— tymczasowych ścianek szczelnych z profili stalowych.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiących Tom III niniejszej SIWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV niniejszej SIWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej Tom V niniejszej SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 20 000 000,00 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
4 000 000,00 PLN
(słownie: cztery miliony złotych)
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie jest planowane do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) („Ustawa”).
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1.1.Oświadczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do IDW),
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do IDW),
1.2.W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2015 poz. 184), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, których mowa w pkt 1.2:
3.1.Lit. (a) (c) (d) (e) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.2. Lit. (b) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8, 10 i 11 Ustawy.
4.Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 lit. (a) i (c) oraz pkt 3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 3.1 lit. (b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6.W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty, o których mowa w punkcie 1.2, wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.
7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia oświadczenie wskazane:
W pkt 1.1 lit. a) – składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie, o ile umożliwia to zakres udzielonego mu pełnomocnictwa.
W pkt 1.1 lit. b) – składa odrębnie każdy z Wykonawców.
UWAGA: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w punkcie II każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a)część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c)jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić:
-pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów finansowych lub ekonomicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;
-część sprawozdania finansowego dotyczącego podmiotu oddającego zasoby ekonomiczne do dyspozycji Wykonawcy, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres
-informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: II. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:
a)posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 380 000 000,00 PLN
b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 95 000 000,00 PLN
Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami finansowymi lub ekonomicznymi we wskazanym powyżej zakresie w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonania Zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a)wykaz wykonanych – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – robót, o których mowa w punkcie III, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania jak również podaniem nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy (w przypadku powoływania się na te zasoby) oraz dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do IDW).
Dowodami, o których mowa wyżej są: poświadczenia albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane wskazane w w/w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej;
b)jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia, a ponadto zobowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 11 do IDW)
c)jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części Zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów wymienionych w ogłoszeniu część III.2.1 „Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego” pkt 1.1 lit. b oraz pkt 1.2 lit a) - e).
II. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt IV każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do IDW);
b)oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień [wydanych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. 2014 poz.1946 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (tj. Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z późn. zm.)] przez osoby wymienione w tabeli w punkcie 8.3.2 IDW (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 10 do IDW);
c)jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;
d)wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do IDW);
e)jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji narzędzi i urządzeń technicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego lub więcej Zamówień:
a) budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) linii kolejowej dwutorowej o długości co najmniej 10 kilometrów. Budowa lub przebudowa linii kolejowej dwutorowej, ma obejmować co najmniej: nawierzchnię torową, podtorze z odwodnieniem, sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi. Jeżeli Wykonawca będzie wykazywał spełnienie warunku, na podstawie więcej niż jednego Zamówienia, to każde z tych zamówień musi obejmować odcinek linii kolejowej dwutorowej nie krótszy niż 5 km.
b) budowy, przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 2 (dwóch) przejazdów kolejowych w zakresie nawierzchni drogowej na przejeździe Kat. A lub B.
c) budowę lub przebudowę 10 rozjazdów typu UIC60.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami dotyczącymi wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
a) dysponowania osobą zdolną do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1.Kierownik Budowy posiadający:
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
Doświadczenie - co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej.
2. Kierownik Robót mostowych posiadający:
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń.
Doświadczenie - co najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową lub przebudową obiektów inżynieryjnych takich jak: wiadukt kolejowy lub przejście podziemne pod linią kolejową lub przepust pod linią kolejową.
3. Kierownik Robót torowych posiadający:
Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe)- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
Doświadczenie - co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową lub przebudową linii kolejowych lub co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót na robotach związanych z budową lub przebudową stacji kolejowych.
UWAGA: Użyte wyżej sformułowanie „Kierownik Budowy/Kierownik Robót” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie Prawo budowlane.
Użyte wyżej sformułowanie „infrastruktura kolejowa” należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie o transporcie kolejowym.
Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.
b) dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:
co najmniej po 1 jednostce:
— Oczyszczarka tłucznia o wydajności min. 400 m3/zmianę,
— Podbijarka torowa (dla nawierzchni z szyn typu 60E1 na podkładach strunobetonowych),
— Sprzęt do potokowej wymiany nawierzchni,
— Podbijarka rozjazdowa do rozjazdów na podrozjazdnicach betonowych,
— Profilarka tłucznia,
— Stabilizator dynamiczny toru o sile drgań min. 300 kN,
— Wózek motorowy z żurawikiem o udźwigu min. 1,5 t,
— Ładowarka o pojemności min. 3,0 m3,
— Koparka o pojemności min. 0,60 m3,
— Spycharka o mocy min. 100 KM,
— Samochód samowyładowczy min. 6 t,
— Walec wibracyjny o masie min. 10 t,
— Wagony samowyładowcze do przewozu tłucznia – zestaw o ładowności min. 1200 t,
— Pociąg do robót na sieci trakcyjnej,
— Dźwig do zabudowy rozjazdów.
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi w zakresie wskazanym powyżej do wykonania Zamówienia w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia na potrzeby wykonania Zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Całkowita cena brutto. Waga 60

2. Termin realizacji. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
6060/ICZ3/000010/15/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.5.2015 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 39,36 PLN
Warunki i sposób płatności: Warunki i sposób płatności: Płatne przelewem na konto:
mBank: 15 1140 1010 0000 3508 8900 1001.
Kod SWIFT: BREXPLPW
Wykonawca zobowiązany jest podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny postępowania 6060/
ICZ3/000010/15/P
Podana cena za SIWZ zawiera podatek VAT.
Cena nie obejmuje kosztów przesyłki. SIWZ będzie dostępna po otrzymaniu zapłaty i zamówienia, w którym
należy podać:
- adres Wykonawcy,
- NIP Wykonawcy,
- imię i nazwisko osoby do kontaktów ze strony Wykonawcy,
- adres e-mail, nr telefonu i faksu,
- sposób odbioru SIWZ (osobiście, przesyłką pocztową (priorytetową), przesyłką kurierską na koszt odbiorcy).
Do zamówienia należy dołączyć kopię przelewu za SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również dostępna bezpłatnie na stronie internetowej

Zamawiającego: https://zamowienia.plk-sa.pl

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.5.2015 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.5.2015 - 11:00

Miejscowość:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centralne Biuro Zamówień, 03-734 Warszawa,ul. Targowa 74, segment B, przyziemie, sala 007

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław -
Poznań, Etap III, odcinek Czempiń - Poznań" - POIiŚ 7.1-5.1.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
2.Informacje w zakresie istotnych zmian Umowy przedstawione są szczegółowo w Tomie II SIWZ.
Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych w § 5 Tom II SIWZ.
3.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.
Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (rejestru lub innego dokumentu, właściwego dla danej formy organizacyjnej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie w języku polskim wyłącznie z Pełnomocnikiem bądź osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym, którą należy wskazać wraz z danymi korespondencyjnymi niezależnie od tego, czy Wykonawca składa ofertę samodzielnie, czy wspólnie z innymi Wykonawcami
5.Zamawiający informuje, że termin wskazany w pkt II.3 niniejszego ogłoszenia jest terminem maksymalnym i może ulec zmianie - zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą o ofercie.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2.Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6.Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.4.2015