Lieferungen - 13730-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Vergnügungs- und Sportboote

2019/S 008-013730

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Municipiul București
Romania
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47
Bucureşti
060042
Rumänien
Kontaktstelle(n): Eugen Davidoiu
Telefon: +40 213055530
E-Mail: directiaproceduri@pmb.ro
Fax: +40 213055587
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pmb.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dotări aferente desfășurării activităților de agrement (bărcuțe vaporase) în cadrul proiectului „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca, Tei și zona adiacentă lor”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4267117/2018/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34522000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dotari aferente desfasurarii activitatilor de agrement (barcute vaporase) in cadrul proiectului „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca, Tei si zona adiacenta lor”, conform caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 30 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 11-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 819 763.48 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32237000
33141623
34430000
34522200
34522600
34522700
37412000
38631000
51100000
60000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dotări aferente desfăşurării activităţilor de agrement (barcute vaporaşe) in cadrul proiectului „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei (si zona adiacenta lor)".

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Acest factor de evaluare a fost stabilit in directa legătură cu naiura şi obiectul caietului de sarcini care urmeaza a fi atribuit, precum şi pentru a reflecta avantaj [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Acest factor de evaluare a fost ales deoarece personalul Beneficiarului administrator urmează să utilizeze aceste echipamente ca sursă de atingere a indicatorului priv [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 [cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) care a fost abrogat prin OUG 107/2017] din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice — Motive de excludere a ofertantului:

1) Motive legate de condamnarile penale (art. 164 din Legea nr. 98/2016) — Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;

2) Motive legate de plata impozitelor si a contributiilor la asigurarile sociale (art. 165 din Legea nr. 98/2016) — Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;

3) Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale [art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) care a fost abrogat prin OUG 107/2017)].

Nota:

— În conformitate cu art.167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci când, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta,

— În conformitate cu art. 168 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 [cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) care a fost abrogat prin OUG 107/2017], orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva,

— În conformitate cu art. 170 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 [cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) care a fost abrogat prin OUG 107/2017] în legatura cu subcontractantii propusi,

— De asemenea, conform art. 171 din Legea nr. 98/2016, orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 [cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) care a fost abrogat prin OUG 107/2017] din lege, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

Nota: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

(a) certificate fiscale care sa ateste lipsa datoriilor restante la impozite, taxe sau contributii la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca ope [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/tertu sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 6 din sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament — Tertul/ terti ce asigura sustinerea economica financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator

Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta — Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie cel putin egala cu 1 800 000 RON. Se va prezenta bilanţ contabil (fiind considerata ca suficient prezentarea formularului F20 din cadrul bilanţului) sau documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balanţe de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislaţiei incidente in domeniu. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documente justificative care pot fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante, in sustinerea informatiilor prezentate in DUAE sunt bilanturi contabile pentru anii financiari 2015, 2016, 2017, rapoarte de audit financiar sau orice alte documente justificative) in copie certificata pe proprie raspundere pt.conformitate cu originalul. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator.

Nota: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documente justificative care pot fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante. În sustinerea informatiilor prezentate in DUAE sunt bilanturi contabile pentru anii financiari 2015, 2016, 2017, rapoarte de audit financiar sau orice alte documente justificative) in copie certificata pe proprie raspundere pt. conformitate cu originalul. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Declaraţie de disponibilitate a ofertantului cu privire la persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului de furnizare.

Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere minim în ultimii 3 ani.

Lista principalelor livrări de poduse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privaţi.

Cerinţa — Experienţa similara.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat produse similare, respectiv ambarcaţiuni sportive şl agrement în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (calculaţi pâna la data limita depunerii ofertei). Pentru contractele aflate in derulare se vor lua în calcul numai părţile din contract recepţionate de beneficiar. Experienţa în furnizare dotări/produse conform descrierii din Caietul de sarcini şi mentenanţă/service produse la nivelul a maxim 3 contracte, cu o valoare totala, fara TVA mai mare sau cel puţin egala cu 1 800 000 RON. Pentru îndeplinirea cerinţei, ofertanţii vor prezenta furnizări de dotări/produse tip ambarcaţiuni sportive şi de agrement, cu condiţia ca cel puţin 1 contract sa fi presupus livrarea de produse similare, respectiv ambarcaţiuni sportive şl de agrement în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (calculaţi pâna la data limita depunerii ofertei).

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, in conformitate cu prevederile art.219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul nr. 17 — Declaratie privind partea/partile din contractoare sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora din sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Se va completa DUAE accesand adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filterin conforrmitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Informatii despre asociere. În cazul unei asocieri se completeaza si se prezinta formularul model „Acord de asociere". Daca oferta este declarata câstigatoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, înainte de data semnarii contractului.Oferta trebuie sa cuprinda acordul de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului. Acordul de asociere va purta obligatoriu nr. de inregistrare, va fi stamplilat si semnat. Se va completa Formularul nr. 4 (Informatii despre asociere) si Formularul 5 (Acord de asociere) — din sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul va prezenta o declaraţie prin care reprezentantul legal al acestuia se angajează ferm sa asigură următoarele: Disponibilitatea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale de instruire și service/mentenanță pe toată durata contractului, în conformitate cu graficul de realizare a obiectului contractului, asumat prin ofertă.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante, in sustinerea informatiilor prezentate in DUAE.

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experienţei similare certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau client beneficiar. Operatorii economici nerezidenti (străini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Numărul de ani solicitati in vederea demonstrării experienţei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale temenului limita prevăzut in anunţul de participare simplificat publicat iniţial.

Nota: Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezintă proporţia finala a contractului corespunzătoare participării acestuia la contractul respectiv. Cota de participare se dovedeşte prin prezentarea oricăror documente considerate edificatoare in acest sens, precum declaraţii ale partenerilor, copii ale contractelor, procese-verbale de recepţie etc. în cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnica si profesionala proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.

Subcontractare: Daca este aplicabil, ofertanţii includ informaţiile cu privire la subcontractanti în DUAE. în cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineşte menţionând numărul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţa de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrarii în motivele de excludere. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data — înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant, tert/terti sustinator/sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Asociere Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de îndeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor mentionate consultati fisa de date.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante, in sustinerea informatiilor prezentate in DUAE.

Operatorii economici asociati participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Documentul justificativ in ceea ce priveste acordul de asociere va fi prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/02/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/06/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/02/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire, respectiv „raport calitate-pret”. Propunerea tehnica va fi întocmita în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini si se va completa Formular Ofertă Tehnica din documentatia de atribuire. Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor. Oferta declarată câștigătoare este oferta clasată pe primul loc care, după aplicarea criteriului de atribuire, a obținut punctajul cel mai mare. În cazul în care două sau mai multe oferte se clasează pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta desemnată câștigătoare va fi cea cu propunerea financiară cea mai scăzută. Noua propunere financiară nu va influența în nici un caz propunerea tehnică, această rămânând neschimbată. Operatorii economici vor accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Nu se poate depasi valoarea estimata. Ofertele care depasesc valoarea estimata vor fi declarate inacceptabile.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Direcția Generală Achiziții Publice
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
București
050013
Rumänien
Telefon: +40 213055530
E-Mail: directiaproceduri@pmb.ro
Fax: +40 213055587

Internet-Adresse: www.pmb.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019