Leveringen - 13730-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Plezier- en sportboten

2019/S 008-013730

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Municipiul București
Romania
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47
Bucureşti
060042
Roemenië
Contactpersoon: Eugen Davidoiu
Telefoon: +40 213055530
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Fax: +40 213055587
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pmb.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dotări aferente desfășurării activităților de agrement (bărcuțe vaporase) în cadrul proiectului „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca, Tei și zona adiacentă lor”

Referentienummer: 4267117/2018/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34522000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dotari aferente desfasurarii activitatilor de agrement (barcute vaporase) in cadrul proiectului „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca, Tei si zona adiacenta lor”, conform caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 30 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 11-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 819 763.48 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32237000
33141623
34430000
34522200
34522600
34522700
37412000
38631000
51100000
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dotări aferente desfăşurării activităţilor de agrement (barcute vaporaşe) in cadrul proiectului „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei (si zona adiacenta lor)".

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Acest factor de evaluare a fost stabilit in directa legătură cu naiura şi obiectul caietului de sarcini care urmeaza a fi atribuit, precum şi pentru a reflecta avantaj [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Acest factor de evaluare a fost ales deoarece personalul Beneficiarului administrator urmează să utilizeze aceste echipamente ca sursă de atingere a indicatorului priv [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 40
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 [cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) care a fost abrogat prin OUG 107/2017] din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice — Motive de excludere a ofertantului:

1) Motive legate de condamnarile penale (art. 164 din Legea nr. 98/2016) — Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;

2) Motive legate de plata impozitelor si a contributiilor la asigurarile sociale (art. 165 din Legea nr. 98/2016) — Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;

3) Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale [art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) care a fost abrogat prin OUG 107/2017)].

Nota:

— În conformitate cu art.167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci când, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta,

— În conformitate cu art. 168 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 [cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) care a fost abrogat prin OUG 107/2017], orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva,

— În conformitate cu art. 170 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 [cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) care a fost abrogat prin OUG 107/2017] în legatura cu subcontractantii propusi,

— De asemenea, conform art. 171 din Legea nr. 98/2016, orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 [cu exceptia celor cuprinse la alin. (4) care a fost abrogat prin OUG 107/2017] din lege, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

Nota: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

(a) certificate fiscale care sa ateste lipsa datoriilor restante la impozite, taxe sau contributii la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca ope [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/tertu sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator. Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 6 din sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament — Tertul/ terti ce asigura sustinerea economica financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator

Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta — Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie cel putin egala cu 1 800 000 RON. Se va prezenta bilanţ contabil (fiind considerata ca suficient prezentarea formularului F20 din cadrul bilanţului) sau documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balanţe de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislaţiei incidente in domeniu. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documente justificative care pot fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante, in sustinerea informatiilor prezentate in DUAE sunt bilanturi contabile pentru anii financiari 2015, 2016, 2017, rapoarte de audit financiar sau orice alte documente justificative) in copie certificata pe proprie raspundere pt.conformitate cu originalul. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE.

Eventuele minimumeisen:

In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator.

Nota: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documente justificative care pot fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante. În sustinerea informatiilor prezentate in DUAE sunt bilanturi contabile pentru anii financiari 2015, 2016, 2017, rapoarte de audit financiar sau orice alte documente justificative) in copie certificata pe proprie raspundere pt. conformitate cu originalul. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Declaraţie de disponibilitate a ofertantului cu privire la persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului de furnizare.

Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere minim în ultimii 3 ani.

Lista principalelor livrări de poduse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privaţi.

Cerinţa — Experienţa similara.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat produse similare, respectiv ambarcaţiuni sportive şl agrement în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (calculaţi pâna la data limita depunerii ofertei). Pentru contractele aflate in derulare se vor lua în calcul numai părţile din contract recepţionate de beneficiar. Experienţa în furnizare dotări/produse conform descrierii din Caietul de sarcini şi mentenanţă/service produse la nivelul a maxim 3 contracte, cu o valoare totala, fara TVA mai mare sau cel puţin egala cu 1 800 000 RON. Pentru îndeplinirea cerinţei, ofertanţii vor prezenta furnizări de dotări/produse tip ambarcaţiuni sportive şi de agrement, cu condiţia ca cel puţin 1 contract sa fi presupus livrarea de produse similare, respectiv ambarcaţiuni sportive şl de agrement în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (calculaţi pâna la data limita depunerii ofertei).

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, in conformitate cu prevederile art.219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul nr. 17 — Declaratie privind partea/partile din contractoare sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora din sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Se va completa DUAE accesand adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filterin conforrmitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Informatii despre asociere. În cazul unei asocieri se completeaza si se prezinta formularul model „Acord de asociere". Daca oferta este declarata câstigatoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, înainte de data semnarii contractului.Oferta trebuie sa cuprinda acordul de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului. Acordul de asociere va purta obligatoriu nr. de inregistrare, va fi stamplilat si semnat. Se va completa Formularul nr. 4 (Informatii despre asociere) si Formularul 5 (Acord de asociere) — din sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire

Eventuele minimumeisen:

Ofertantul va prezenta o declaraţie prin care reprezentantul legal al acestuia se angajează ferm sa asigură următoarele: Disponibilitatea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale de instruire și service/mentenanță pe toată durata contractului, în conformitate cu graficul de realizare a obiectului contractului, asumat prin ofertă.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante, in sustinerea informatiilor prezentate in DUAE.

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experienţei similare certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau client beneficiar. Operatorii economici nerezidenti (străini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Numărul de ani solicitati in vederea demonstrării experienţei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale temenului limita prevăzut in anunţul de participare simplificat publicat iniţial.

Nota: Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezintă proporţia finala a contractului corespunzătoare participării acestuia la contractul respectiv. Cota de participare se dovedeşte prin prezentarea oricăror documente considerate edificatoare in acest sens, precum declaraţii ale partenerilor, copii ale contractelor, procese-verbale de recepţie etc. în cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnica si profesionala proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.

Subcontractare: Daca este aplicabil, ofertanţii includ informaţiile cu privire la subcontractanti în DUAE. în cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineşte menţionând numărul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţa de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrarii în motivele de excludere. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data — înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant, tert/terti sustinator/sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Asociere Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de îndeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor mentionate consultati fisa de date.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante, in sustinerea informatiilor prezentate in DUAE.

Operatorii economici asociati participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Documentul justificativ in ceea ce priveste acordul de asociere va fi prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire, respectiv „raport calitate-pret”. Propunerea tehnica va fi întocmita în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini si se va completa Formular Ofertă Tehnica din documentatia de atribuire. Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor. Oferta declarată câștigătoare este oferta clasată pe primul loc care, după aplicarea criteriului de atribuire, a obținut punctajul cel mai mare. În cazul în care două sau mai multe oferte se clasează pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta desemnată câștigătoare va fi cea cu propunerea financiară cea mai scăzută. Noua propunere financiară nu va influența în nici un caz propunerea tehnică, această rămânând neschimbată. Operatorii economici vor accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Nu se poate depasi valoarea estimata. Ofertele care depasesc valoarea estimata vor fi declarate inacceptabile.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Direcția Generală Achiziții Publice
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
București
050013
Roemenië
Telefoon: +40 213055530
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Fax: +40 213055587

Internetadres: www.pmb.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019