Lieferungen - 13732-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Lärmschutzzäune

2019/S 008-013732

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Romania
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucureşti
010873
Rumänien
Kontaktstelle(n): Dna. Bărbulescu Ioana Silvia — Director Direcția Achiziții Publice Buget de Stat Pentru Obiective de Investiții și RK, Întreținere și Administrare
Telefon: +40 212643310
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Fax: +40 213186650
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cnadnr.ro

Adresse des Beschafferprofils: http://sicap-prod.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Implementare planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier — etapa 2011–2016: Achiziție, transport și montare panouri fonoabsorbante”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2018/194/S/10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928230
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Implementare planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier — etapa 2011–2016: Achiziție, transport și montare panouri fonoabsorbante”.

Descrierea produselor este disponibila in sectiunea Caiet de Sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Anexat Documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor,

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare termenul limita [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 45 008 321.50 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45262410
45262640
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO
Hauptort der Ausführung:

ROMANIA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Implementare planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier — etapa 2011–2016: Achiziție, transport și montare panouri fonoabsorbante”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: F3 = Durata de viață a panourilor fonoabsorbante (ani) / Gewichtung: 13
Qualitätskriterium - Name: F2 = Reducere nivel de zgomot (dB) / Gewichtung: 34
Preis - Gewichtung: 53
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IMPLEMENTARE PLANURI DE ACŢIUNE PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI GENERAT DE TRAFICUL RUTIER - ETAPA 2011-2016

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — Partea III „Motive de excludere”, sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”, sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”, sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, va prezenta anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat,

— certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta,

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul),

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, va prezenta Formularul nr. 3 — Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu modelul din sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire. Formularul nr. 3 va fi transmis in mod obligatoriu odata cu DUAE.

Persoane ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:

— Neaga Narcis-Stefan — Director General C.N.A.I.R. S.A.,

— Andrei Cristian — Director General Adjunct D.G. E.I.R.,

— Masala Ionut Laurentiu — Director General Adjunct D.G.E.F.,

— Barbulescu Ioana Silvia — Director D.A.P.B.S. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), a fost de minim: 22 500 000 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”, subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare anuale sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016, 2017 sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu aferente anii 2015, 2016, 2017.

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”, subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

Nota 3:

(a) Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro,

— 2015 — 1 EUR = 4,4450 RON,

— 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON,

— 2017 — 1 EUR = 4,5681,

(b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ecb.int. Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”, subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 4. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Informatii privind subcontractantii.

Informatii privind tertii sustinatori.

Capacitate tehnica — Cerinta 1. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a livrat in ultimii 3 ani produse similare cu cele supuse procedurii de atribuire, in valoare cumulata de minim 22 500 000 RON fara TVA. Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita pentru depunerea ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Continuare cerinta 1.

Continuare cerinta 3.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza” si partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Proportia de subcontractare”. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:

— partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea A „Informatii privind operatorul economic” și B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”,

— partea III „Motive de excludere”.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Nota 1: În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare autoritatea contractantă solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie. Autoritatea contractanta va efectua plati directe corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractantii propuși în ofertă pentru produsele furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractantii solicită acest lucru si isi exprima opțiunea în acest sens la momentul semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului la incheierea acestuia, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.

Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea C „Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati”. De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:

— partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea A „Informatii privind operatorul economic” și B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”,

— partea III „Motive de excludere”,

— partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”, subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala”, in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara,

— partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: Executarea de livrari de tipul specificat”, in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica. Angajamentul ferm privind susţinerea economica si financiara/capacitatii tehnice si documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care sa constituie in anexe la angajamentul ferm (conform art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016), vor fi incarcate in SEAP odata cu DUAE. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 1: Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va solicita, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).

Nota 2: In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica, se vor aplica prevederile art. 182–185 din Legea nr. 98/20162016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 48–50 din H.G. nr. 395/20162016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 3: Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului,

(b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

Nota 4: Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul sustinator va contine clauze care sa garanteze autoritatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele furnizate, perioada de livrare si valoarea acestora. Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: Executarea de livrari de tipul specificat”.

Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al produselor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE.

Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat”.

Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 5. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele furnizate, perioada de livrare si valoarea acestora. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Continuare cerinta 1:

Nota 6:

(a) pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul:

— 2015 — 1 EUR = 4,4450 RON,

— 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON,

— 2017 — 1 EUR = 4,5681 RON,

— 2018 — 1 EUR = 4,6651 RON,

(b) pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2015, 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://ecb.int. Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicatiile de la punctul (a).

Continuare cerinta 3:

Nota 5: In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator/i, oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin anagajamentul ferm.

Nota 6: In cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.

Nota 7: Autoritatea contractanta a inclus in contract clauze specifice care sa permita acesteia sa urmareasca orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fara a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului catre autoritatea contractanta, cu titlu de garantie. A se vedea in acest sens conditiile de contract.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/02/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/06/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/02/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Durata contractului este de 6 luni de la data semnarii contractului;

2. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor accesa serviciul online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd;

3) Persoana care se consideră vătămată de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termenul prevazut de legislatie.

Nota 1: Autoritatea contractanta recomanda oricarui operator economic, interesat de procedura de achizitie aflata in desfasurare, sa transmita solicitarile de clarificari/contestatii in legatura cu documentatia de atribuire prin intermediul SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Formularul nr. 10 „Propunerea Financiara” va fi insotit de Anexa la Formularul 10 — „Centralizator preturi” in conformitate cu modelele prezentate in sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

Procedura de atribuire este initiata sub incidenta urmatoarelor clauze suspensive:

„Procedura va fi anulata in cazul in care pana la data semnarii contractului nu sunt indeplinite urmatoarele conditii:

— aprobarea notei de fundamentare aferenta proiectului prin emiterea unei Hotarari de Guvern,

— Introducerea proiectului sus mentionat ca anexa la Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 si asigurarea creditelor de angajament, respectiv bugetare din anul 2018".

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Contestație conform art. 8 din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Direcția Achiziții Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investiții și RK, Întreținere și Administrare
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucureşti
010873
Rumänien
Telefon: +40 212643310
E-Mail: office@andnet.ro
Fax: +40 213186650

Internet-Adresse: www.cnadnr.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019