We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 137419-2022

Submission deadline has been amended by:  192210-2022
16/03/2022    S53

Poland-Kolbuszowa: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2022/S 053-137419

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kolbuszowa
National registration number: 690581666
Postal address: ul. Obrońców Pokoju 21
Town: Kolbuszowa
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 36-100
Country: Poland
Contact person: Monika Fryzeł
E-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
Telephone: +48 172271333
Fax: +48 172272939
Internet address(es):
Main address: http://www.kolbuszowa.pl/
Address of the buyer profile: http://www.kolbuszowa.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Dzikowiec
National registration number: 690581695
Postal address: ul. Dworska 62
Town: Dzikowiec
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 36-122
Country: Poland
Contact person: Monika Fryzeł
E-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
Telephone: +48 172271333
Fax: +48 172272939
Internet address(es):
Main address: http://www.kolbuszowa.pl/
Address of the buyer profile: http://www.kolbuszowa.pl/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekolbuszowa.logintrade.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekolbuszowa.logintrade.net
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” - „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”

Reference number: ZP.271.1.16.2022
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

2. Ilość dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę źródeł energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznych) u mieszkańców wynosi 185 szt., w tym:

a) w gminie Kolbuszowa: 150 szt.;

b) w gminie Dzikowiec: 35 szt.

3. Zamówienie obejmuje m.in.:

a) Spotkania grupowe z mieszkańcami przed przystąpieniem do prac montażowych;

b) etap projektowy:

- oględziny na każdym obiekcie,

- ocena techniczna,

- wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej,

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej;

c) etap realizacji:

- zorganizowanie magazynu na placu budowy,

- dostawa i montaż instalacji, uruchomienie i regulacje,

- serwis zamontowanych urządzeń.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
09332000 Solar installation
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45311100 Electrical wiring work
45315600 Low-voltage installation work
45315300 Electricity supply installations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Gmina Kolbuszowa oraz Gmina Dzikowiec - na terenie gmin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

1. Ilość dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę źródeł energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznych) u mieszkańców wynosi 185 szt., w tym:

a) w gminie Kolbuszowa: 150 szt.;

b) w gminie Dzikowiec: 35 szt.

2. Zamówienie obejmuje m.in.:

a) Spotkania grupowe z mieszkańcami przed przystąpieniem do prac montażowych;

b) etap projektowy:

-oględziny na każdym obiekcie,

-ocena techniczna,

-wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej,

-wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej;

c) etap realizacji:

-zorganizowanie magazynu na placu budowy,

-dostawa i montaż instalacji, uruchomienie i regulacje,

-serwis zamontowanych urządzeń.

3. Ze względu na stały rozwój technologiczny instalacji fotowoltaicznych, Zamawiający dopuszcza moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego minimum 340 W i większej. Dopuszcza się moduły fotowoltaiczne o każdej mocy dopuszczonej na rynku polskim.

Minimalna moc pojedynczej instalacji:

Instalacja min. 2,1 kW – 0 szt.

Instalacja min. 2,4 kW – 0 szt.

Instalacja min 3,0 kW – 185 szt.

W przypadku braku fizycznej możliwości osiągnięcia mocy minimalnej instalacji Zamawiający dopuszczać będzie możliwość zwiększenia mocy instalacji.

Faktyczna końcowa moc pojedynczej instalacji wynikać będzie z dobranych przez Wykonawcę paneli. Zakłada się minimalną moc pojedynczej instalacji wynikającą z wyliczenia ilości paneli dla zaoferowanej przez wykonawcę mocy, przy czym minimalna moc pojedynczych instalacji wynosić będzie odpowiednio: 2,1 kW, 2

kW i 3,0 kW. Oferent przy kalkulowaniu mocy instalacji będzie musiał przyjąć moc wynikającą z przeliczenia mocy paneli do pełnego panelu wykraczającego poza moc minimalną.

Dla przykładu (metodologia wyliczenia mocy na kilku rodzajach mocy):

340 W (moc paneli) x 9 sztuk paneli = 3060 W = 3,06 kW,

380 W (moc paneli x 8 sztuk paneli = 3040 W = 3,04 kW,

400 W (moc paneli) x 8 sztuk paneli = 3200 W = 3,20 kW,

500 W (moc paneli) x 6 sztuk paneli = 3000 W = 3,00 kW,

itd.

Zamawiający uzna za spełniającą warunki udziału w postępowaniu każdą przyjętą przez oferenta moc pojedynczych paneli pod warunkiem, że łączna moc pojedynczej instalacji będzie spełniała w/w minimum mocy oraz, że ilość paneli zostanie tak dobrana, aby wymaganą moc uzyskać przy zastosowaniu minimalnej ilości paneli o zaoferowanej mocy.

4. Równoważność:

1) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, należy rozumieć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

2) W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pozostały opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. IV – Rozdział I SWZ oraz Rozdział II SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości od momentu zgłoszenia: poniżej lub równy 24 godzin - 20 pkt, powyżej 24 do 48 godzin włącznie - 10 pkt, powyżej 48 do 72 godzin włącznie - 0 pkt / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Gwarancja na instalację fotowoltaiczną 5 lat - 0 pkt, Gwarancja na każdą instalację fotowoltaiczną 6 lat - 10 pkt, Gwarancja na każdą instalację fotowoltaiczną 7 lat - 20 pkt / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 125
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, na podstawie umowy numer RPPK.03.01.00-18-0054/17-00 z dnia 13.12.2019 r.

II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 20 000 zł

Zamawiający wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych (dot paneli fotowoltaicznych, falownika). Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej

lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż: 1 500 000 PLN

b. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:

Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

c. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:

a. Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) realizował z należytą starannością:

- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości minimum 50 instalacji fotowoltaicznych (Zamawiający dopuszcza realizację dostawy i montażu w więcej niż jednym zamówieniu)

albo

- wykonaniu jednej instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie minimum 0,05 MW.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w DUUE.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału:

Wykazu usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

/wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 1d -Rozdział I SWZ/

b. Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:

Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych, doświadczenia/, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

a) jedną osobą, która będzie kierowała robotami elektrycznymi posiadającą:

- uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych – minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)

b) jedną osobą, która będzie kierowała robotami ogólnobudowlanymi posiadającą:

uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowalnej – minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)

UWAGA:

Uprawnienia budowlane powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowanie zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy/Robót w zakresie niniejszego zamówienia.

Osoby te muszą posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.

Dotyczy wszystkich osób mających pełnić funkcję kierownika budowy lub robót.

Zakres robót objęty opisem przedmiotu zamówienia będzie realizowany na podstawie odrębnych dokumentacji projektowych dla każdej branży. W związku z powyższym w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania kierownikiem budowy w branży architektonicznej, hydrotechnicznej, instalacyjnej i elektrycznej.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków: wykazu osób /wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 1e -Rozdział I SWZ/

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z umową, ofertą i SWZ, w szczególności:

1) formularzem ofertowym – Rozdział I SIWZ;

2) Opisem przedmiotu zamówienia – Rozdział II SIWZ;

3) istotnymi postanowieniami umowy – Rozdział III SIWZ;

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 125 dni od dnia podpisania umowy.

Zakończenie realizacji zadnia w terminie 120 dni od podpisania umowy.

2. Realizacja dostawy i montażu poszczególnych Instalacji zostanie określona w harmonogramie rzeczowo-finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy,.

3. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie i protokolarne odebranie całości przedmiotu zamówienia.

4. Przez zakończenie realizacji zadania uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia realizacji dostaw i montażu i gotowości do odbioru końcowego po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/04/2022
Local time: 12:00
Place:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00.

2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod adresem: http://bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/6945-2021-r.html pod nazwą przedmiotowego zamówienia.

2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dostępne są pod adresem: http://bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/6945-2021-r.html pod nazwą przedmiotowego zamówienia.

3. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 90 dni.

4. Podstawy wykluczenia: art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiający skorzysta z procedury odwróconej zgodnie z ustawą Pzp.

6. Dokumenty podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące w szczególności: formy oraz sposobu złożenia oferty, rodzajów i formy dokumentów, oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie: http://bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/6945-2021-r.html

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

18. Warunki zmiany umowy określone Projektowanych postanowieniach umowy – rozdział II SWZ: link http://bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/6945-2021-r.html pod nazwą przedmiotowego zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: nie dotyczy
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 513 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 513 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje na:

- Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowanie postanowienia umowy, - Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania lub w konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, - Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowanie konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) W przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: a. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. b. 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. W sprawach nieuregulowanych powyżej w zakresie wniesienia odwołania mają zastosowanie przepisy art. 513-521 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/03/2022