Services - 137466-2017

12/04/2017    S72    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Септември: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2017/S 072-137466

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Септември
000351825
ул. „Александър Стамболийски“ № 37А
Септември
4490
България
Лице за контакт: Ивалина Табакова
Телефон: +359 35617777
Електронна поща: municipality@septemvri.org
Факс: +359 35617779
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.septemvri.org

Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/113-96-00-13-17

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/113-96-00-13-17
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Предоставяне на проектански услуги за изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 11,440 км по улици.

II.1.2)Основен CPV код
71320000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща изработване на технически проект за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 11,440 км по улици в 9 броя населени места в Община Септември“Описание на трасетата:

1. гр. Септември — 6 броя улици с обща дължина на линейните водопроводи 4 120 м. 2. гр. Ветрен — 5 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 2 280 м. 3. с. Семчиново — 2 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 595 м. 4. с. Симеоновец — 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 570 м. 5. с. Варвара — 1 брой участък от улица с обща дължина на линейните водопроводи 290 м. 6. с. Ветрен дол — 6 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1 250 м. 7. с. Лозен — 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1 090 м.

8. с. Ковачево — 2 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 425 9. с. Карабунар — 2 броя участъци от улици с обща дължина — 820 м.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Община Септември, гр. Септември, гр. Ветрен, с.Семчиново, с.Симеоновец, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Лозен, с.Ковачево и с.Карабунар.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изработване на техническия проект по част „ВиК“ Описание на трасетата: 1. Подобект гр. Септември — 6 броя улици с обща дължина на линейните водопроводи 4 120 м - бул. „Съединение“ /запад/ — от о.т. 616 /бул. „България“/ -636-253-288-284-281-280 до о.т.277 /бул. „Възраждане“/, с дължина 1 640 м - ул. „Васил Левски“ — от о.т. 251 /ул. „Ив. Вазов“/ -256-289-393-395-481-480-479-483-484-490 до о.т. 492 /бул. „Възраждане“/, с дължина 1275 м - бул. „Съединение“ /изток/ — от о.т.277 /бул. „Възраждане“/ -370-371-494- до о.т.514 /бул. „Хр. Ботев“/, с дължина 280 м - ул. „20-ти Април“ — от о.т.276-275-274-273-495 до о.т.496 /бул.“Хр. Ботев“/, с дължина 415 м - ул. „Бузлуджа“ /кв. Юг/ от о.т.2540-1540-540-543-548 до о.т.546 /бул.“Възраждане“/, с дължина 340 м - ул. „Стефан Захариев“ /кв. Юг/ от о.т. 541 /ул. „Хан Аспарух“/ -542- до о.т.544 /ул. „П. Берон“/, с дължина 170 м.

2. Подобект гр. Ветрен — 5 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 2 280 м - ул. „33-та“ от о.т. 192 /площад/ -197-203-237-247 до о.т. 271 /над църква/, с дължина 560 м, в т.ч.:= в участък от о.т. 197 до о.т. 203 — 2 броя водопроводи — Главен хран. Клон от НР-НЗ и Тласкател Ф200 от ПС „Ветрен-3“ = в участък от о.т. 203 до о.т. 237 — 3 броя водопроводи — Транзитен Гл. хран. клон от НР-НЗ, Тласкател Ф200 от ПС „Ветрен-3“ и уличен водопровод от НР-ВЗ- ул. „51-ва“ и „52-ра“ /Висока зона — ВЗ/ от о.т.203 /ул.„33-та“/ -205-232-230-256-260 до о.т.261 /изход за с. Славовица/, с дължина 480 м.

— ул. „52-ра“ от о.т.148 /площад/ -191-190-194 до о.т.207/ул.„51-ва“/, с обща дължина 395 м , в т.ч.:= в участък от о.т.148 до о.т.194 — 2 броя водопроводи — Главен хран. Клон от НР-НЗ и Тласкател Ф200 от ПС „Ветрен-3“ с дължини по 170м- ул. „51-ва“ /Ниска зона — НЗ/ от о.т.207 /ул.„52-ра“/ -208-209 до о.т.211 /връзка с проект от Етап 1/, с дължина 230 м - ул. „6-та“ и „53-та“ /Висока зона — ВЗ/ от о.т.71 /над „Винпром“/ -72-77-78-79-80-82-86-85 до о.т.84 /кв.37/, с дължина 615 м 3. Подобект с.Семчиново — 2 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 595 м - ул. „20-та“ от о.т.11 /ул.“1-ва“/ -41-12 до о.т.14, с дължина 255 м - ул. „31-ва“ от о.т.109 -105-104-103 до о.т.102 /ул.“31-ва“/, с дължина 340 м 4. Подобект с.Симеоновец — 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 570 м - ул. „15-та“ /о.т. 115-114/, от ул. „1-ва“ до ул.“24-та“, с дължина 135 м - ул. „17-та“ /о.т. 145-146-147-138-137-136-135/, от кв.34-33 до ул„1-ва“, с дължина 255 м - ул. „21-ва“ /о.т. 134-133-122/, от ул„1-ва“ до кв.18, с дължина 180 м 5. Подобект с.Варвара — 1 брой участък от улица с обща дължина на линейните водопроводи 290 м - ул. „14-та“ /о.т. 13-14-15-16-231-17-190/, с дължина 290 м 6. Подобект с.Ветрен дол — 6 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1250 м - ул. „11-та“ от 37м южно от о.т. 163-148 /без главна ул./ -147 до о.т.135, с дължина 105+145= 250 м — ул. „12-та“ и ул. „16-та“ /о.т. 146-137-167-138/, с дължина 390 м - ул. „……“ от о.т. 142 /ул.“1-ва“/ -143 до о.т.144 /ул.“10-та“/, с дължина 120 м - ул. „8-ма“ /о.т. 159-160-161/, с дължина 140 м - ул. „33-та“ и „32-ра от о.т. 150 /ул.“1-ва“/ -151-152- до о.т.153, с дължина 350 м 7. Подобект с.Лозен — 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1090 м - ул. „15-та“ от о.т. 79 /ул.“20-та“/, -77-64-63-60-57-56-51 до о.т.18 /главна ул. „1-ва“/, с дължина 750 м - ул. „13-та“ от о.т. 19 /главна ул. „1-ва“/ до о.т.11 /ул.“15-та“/, с дължина 170 м - ул. „12-та“ от о.т. 21 /главна ул. „1-ва“/ -14 до о.т.10 /ул.“15-та“/, с дължина 170 м 8. Подобект с.Ковачево — - ул. „7-ма“, „9-та“ и „8-ма“ от о.т.94 /при У-ще/ -93-91-90 до о.т.15/главна ул. „1-ва“/, с дължина 315 м - ул. „23-та“ от о.т.87 //главна ул. „1-ва“/ до о.т.123 /ул.“10-та“/, с дължина 110 м 9. Подобект с.Карабунар –- ул. „7-ма“ от о.т. 105 /площад/ -106-107 до о.т.113 /Училище/, — ул. „16-та“ от о.т.96 /главна ул. „1-ва“/ -109-69- 183/модт/ — 186-189 до о.т.191 изход за с. Калугерово и Памидово/.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и обявените изисквания от възложителя в документацията за участие.

2. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за обществените поръчки, а именно:

2.1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а — 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 — 217, чл. 219 — 252, чл. 253 — 260, чл. 301 — 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 — 353е от Наказателния кодекс;

2.2. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 3.2.1., в друга държава членка или трета страна;

2.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на взложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.4. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.5. Е установено, че:

а) Е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания заостраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) Не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.6. Е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 — 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.7. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата.

Участник се отстранява от процедурата, ако по отношение на него е налице и някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП дали дружеството — участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, дружеството — участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва конкретното изключение.

Също така участникът в процедурата е длъжен да представи към своята оферта декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Списък на услугите изпълнени от участника- попълва се в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка на услугите“ се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнените услуги с предмет сходен с предмета на поръчката..

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора без ДДС и е със срок на валидност 10 (десет) дни след датата на приключване на договора за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Септември:

IBAN: BG69SOMB91303347055701.

BIC: SOMBBGSF.

„Общинска банка“ АД, ФЦ — гр. Пазарджик.

Или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност 10 (десет) дни след датата на приключване на договора за изпълнение. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.

Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на договора към настоящата процедура.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/05/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/05/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 37А, заседателна зала на Община Септември.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/04/2017