Services - 13747-2018

12/01/2018    S8    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Ząbki: Household-refuse disposal services

2018/S 008-013747

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Miasto Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
Ząbki
PL-05-091
Poland
Contact person: Anna Paciorek
Telephone: +48 225109796
E-mail: anna.paciorek@zabki.pl
Fax: +48 225109888
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.zabki.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.zabki.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
Ząbki
05-091
Poland
Contact person: Anna Paciorek
Telephone: +48 225109796
E-mail: anna.paciorek@zabki.pl
Fax: +48 225109888
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: www.zabki.pl

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych i zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie miasta Ząbki

Reference number: ZPU.271.02.2018
II.1.2)Main CPV code
90513100
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Ząbki.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:

Miasto Ząbki.

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Ząbki.

2) Zakres i przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

a) Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w instalacji do przetwarzania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027.

b) Zapewnienie worków do selektywnego zbierania odpadów zielonych z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Ząbki.

– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

B) Spełniają warunki udziału w postępowaniu,

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda: aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.:

2.4. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Zamawiający, żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej, tj. pkt 2.4. lit. a) - d).

3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 specyfikacji:

1) pkt 2 ppkt 2.4. lit. a) - c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

Minimum level(s) of standards possibly required:

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

Jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Ząbki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych.

Zdolność zawodowa: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną usługę, polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych, o wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto.

Zdolność techniczna: Wykonawca spełni warunek, jeśli dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej 4 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych, wyposażonych w system zbierający odcieki oraz co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów z funkcją kompaktującą. Wszystkie pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin co najmniej EURO III.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

2.1. w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w podstępowaniu, dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Ząbki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych.

W zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający zażąda:

Zdolność zawodowa: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zdolność techniczna: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/01/2018
Local time: 11:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/01/2018
Local time: 12:00
Place:

Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, Sala Konferencyjna – Wejście „E” (parter).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/01/2018