Leveringen - 13750-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Kernspinresonantiescanners

2019/S 008-013750

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M. P.
Q2818002D
C/ Serrano, 117
Madrid
28006
Spanje
Contactpersoon: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M. P.
Telefoon: +34 915681781
E-mail: soia@csic.es
Fax: +34 915681813
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.csic.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XLXk9EyEnmY%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PFzfIhIOpHmiEJrVRqloyA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XLXk9EyEnmY%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro e instalación de un equipo de resonancia magnética nuclear de alta resolución de 500 megahercios destinado al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología

Referentienummer: 1677/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33113110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro e instalación de un equipo de resonancia magnética nuclear de alta resolución de 500 megahercios destinado al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 900.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES709
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, Servicio de Resonancia Magnética, (planta baja), avenida Astrofísico Francisco Sánchez, 3, 38206 San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro e instalación de un equipo de resonancia magnética nuclear de alta resolución de 500 megahercios destinado al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cursos de formación adicional a la requerida en el Pliego de Prescripciones Técnicas / Weging: 0.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Inclusión en la oferta de accesorios o elementos suplementarios / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovación tecnológica del suministro / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejoras y/o aportaciones adicionales evaluables mediante juicio de valor / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria descriptiva del suministro / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Coste de desplamiento / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Coste hombre/hora / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Plazo de garantía / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Sostenibilidad: características ambientales de los productos / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Tiempo de entrega de repuestos / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Tiempo de respuesta / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 66.5
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/04/2019
Einde: 10/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias,

— para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: según anexo 3 del PCAP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: según anexo 3 del PCAP.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: se apliquen criterios que favorezcan la máxima reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura

Datos de dirección:

— calle: Jorge Manrique, 27, Salón de Actos,

— código postal: 28006,

— población: Madrid,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28006
Spanje
Telefoon: +34 913491441
E-mail: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es
Fax: +34 913491319
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019