Leveringen - 13752-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Córdoba: Software en informatiesystemen

2019/S 008-013752

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba
P1402100J
C/ Capitulares, 1
Córdoba
14071
Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba
Telefoon: +34 957499900
E-mail: admon.compras@ayuncordoba.es
Fax: +34 957499932
NUTS-code: ES613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cordoba.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mM2L94pLepfnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de una licencia de uso consistente en un Sistema de Información y Gestión para la Recaudación Ejecutiva del Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Córdoba

Referentienummer: 2018/134
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de una licencia de uso consistente en un Sistema de Información y Gestión para la Recaudación Ejecutiva del Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Córdoba.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 754 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de una licencia de uso consistente en un Sistema de Información y Gestión para la Recaudación Ejecutiva del Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Córdoba.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Evaluación prototipo del producto ofertado / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mayor número de jornadas (días) de asistencia ofertadas para la puesta en marcha del sistema / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mayor número de personas, ponderadas con su nivel de cualificación, dedicadas a la implantación del sistema / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo ofertado para la implantación del sistema (en meses) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Mejora en oferta económica / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 754 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No podrá ser objeto de prórroga.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias,

— para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: ver cláusula 15 B, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Eventuele minimumeisen:

Umbral: 70.

Expresión: el volumen anual de negocios dentro de los 3 últimos disponibles por importe igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato del lote o lotes a los que se licite, IVA excluido.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: ver cláusula 15 B, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Eventuele minimumeisen:

Umbral: 70.

Expresión: el volumen anual de negocios dentro de los 3 últimos disponibles por importe igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato del lote o lotes a los que se licite, IVA excluido.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/02/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:14
Plaats:

Ayuntamiento de Córdoba.

Datos de dirección:

— calle: Capitulares, 1,

— código postal: 14071,

— población: Córdoba,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Unidad de Contratación
C/ Capitulares, 1, 4ª planta
Córdoba
14071
Spanje
Telefoon: +34 957499900
E-mail: admon.compras@ayuncordoba.es
Fax: +34 957499932
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019