Usługi - 137563-2021

19/03/2021    S55

Polska-Bielsk Podlaski: Usługi związane z odpadami

2021/S 055-137563

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Studziwodzka 37
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 17-100
Państwo: Polska
E-mail: mpo@mpobielsk.pl
Tel.: +48 731007401
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpobielsk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pkbielsk
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkbielsk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkbielsk
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01

II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji, odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

2. Podział zamówienia na części

2.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

2.3. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części:

2.3.1. zadanie 1: zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 w szacunkowej ilości 700 Mg;

2.3.2. zadanie 2: zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 w szacunkowej ilości 600 Mg.

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załączniki nr 7.1 i 7.2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 w ilości szacunkowej 700 Mg

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90500000 Usługi związane z odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji, odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Zadanie 1: zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 w szacunkowej ilości 700 Mg.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załączniki nr 7.1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 w szacunkowej ilości 600 Mg

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji, odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Zadanie 2: zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 w szacunkowej ilości 600 Mg.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załączniki nr 7.2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada:

1. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.);

2. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów, tj.: składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.)).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/04/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/07/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/04/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/pkbielsk w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IX/X 2021.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest zobowiązany w terminie składania ofert złożyć następujące dokumenty:

a. formularz oferty;

b. oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu;

c. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale XV pkt 3 SWZ – jeżeli dotyczy;

d. dowód wniesienia wadium – w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji;

e. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

2. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości:

— zadanie 1 – 7 000 PLN,

— zadanie 2 – 6 000 PLN.

3. Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp.

4. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 Pzp.

5. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do których Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przez upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt; 6.1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „Sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2021