Services - 137587-2018

29/03/2018    S62

Nederland-Zwolle: Reclame- en marketingdiensten

2018/S 062-137587

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Campus Deltion College
Nationaal identificatienummer: 71609732
Postadres: Mozartlaan 15
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8031 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Evelien Hulleman
E-mail: aanbesteding@deltion.nl
Telefoon: +31 388503000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deltion.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.deltion.nl/contact/leveranciers
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5eb32712986e47cf9d99d4c15af911bf
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5eb32712986e47cf9d99d4c15af911bf
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese Aanbesteding Strategisch marketing- en communicatie advies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000 Reclame- en marketingdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Deltion College is op zoek naar een partner op het gebied van strategisch marketing- en communicatie advies voor de doelgroepen jongeren, volwassenen en bedrijven. Denk hierbij o.a. aan:

• het uitdenken en neerzetten van gecombineerde off- on online campagnes voor de diverse doelgroepen van het mbo-onderwijs:

• het samenstellen van marketing (communicatie) plannen – en sales plannen voor gesegmenteerde doelgroepen.

• het uitdenken en neerzetten van social media campagnes.

• het uitdenken en neerzetten van online activatie campagnes.

Deze aanbesteding zal moeten leiden tot een sterke en professionele dienstverlening op het gebied van strategisch marketing- en communicatieadvies en de uitwerking van marketing- en communicatieconcepten en plannen ter ondersteuning van accountmanagers voor de dienst Marketing & Communicatie van het Deltion College.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341100 Diensten voor advies inzake reclame
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geschatte omzetwaarde ligt tussen de € 80.000 - € 100.000 exclusief BTW per jaar.

Aan deze aantallen kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Deltion College geeft geen omzetgaranties.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G.2.1 Regionale positionering / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: G.2.2. Aansluiting bij strategische pijlers / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: G.2.3 Communicatie & beschikbaarheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: G.2.4 Toegevoegde waarde voor het onderwijs / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomst wordt afgesloten met een looptijd van twee (2) jaar, met een aan het Deltion College toekomende optie tot verlenging van maximaal twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mogelijkheid tot verlenging van tweemaal 1 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen vervalsing mededinging.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Ervaring met een overkoepelende corporate campagne voor een MBO – onderwijsinstelling.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Postadres: Schuurmanstraat 2 n.v.t.
Plaats: Zwolle
Postcode: 8011 KP
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883615555
Fax: +31 883610061
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Bemiddeling aanbesteding
Postadres: Mozartlaan 15 n.v.t.
Plaats: Zwolle
Postcode: 8031 AA
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@deltion.nl
Telefoon: +31 388503000
Fax: +31 388503000
Internetadres: http://www.deltion.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle
Postadres: Schuurmanstraat 2 n.v.t.
Plaats: Zwolle
Postcode: 8011 KP
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883615555
Fax: +31 883610061
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/03/2018