Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 137607-2022

16/03/2022    S53

Polska-Stare Borne: Margaryna

2022/S 053-137607

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Karny w Starem Bornem
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 673-11-00-512, REGON: 000320986
Adres pocztowy: Stare Borne 14, 76-020 Bobolice
Miejscowość: Stare Borne
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 76-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Panaszewski
E-mail: krzysztof.panaszewski@sw.gov.pl
Tel.: +49 943160847
Faks: +49 943187680
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sw.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zakład karny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy produktów tłuszczowych dla jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie

Numer referencyjny: D/KW.2232.5.2021.KP
II.1.2)Główny kod CPV
15431100 Margaryna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów tłuszczowych dla jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie.

2. W formularzu ofertowym podano nazwy skrócone przedmiotu zamówienia, które są tożsame z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

Produkty tłuszczowe

1. Margaryna do smarowania pieczywa - o zawartości tłuszczu nie mniej niż 50 %, opakowanie jednostkowe kostka 200 gram lub 250 gram 110320 kg 15431000-8

2. Olej roślinny - opakowanie od 1 l. do 5 l. 22150

l. 15411100-3

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 832 496.50 PLN / Najdroższa oferta: 1 390 935.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15411100 Olej roślinny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Areszt Śledczy w Koszalinie ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie Dobrowo 53, 78-220 Tychowo

Oddział Zewnętrzny w Koszalinie ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin

II.2.4)Opis zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów tłuszczowych dla jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie.

- W formularzu ofertowym podano nazwy skrócone przedmiotu zamówienia, które są tożsame z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

Produkty tłuszczowe

1. Margaryna do smarowania pieczywa - o zawartości tłuszczu nie mniej niż 50 %, opakowanie jednostkowe kostka 200 gram lub 250 gram 110320 kg 15431000-8

2. Olej roślinny - opakowanie od 1 l. do 5 l. 22150

l. 15411100-3

MIEJSCE REALIZACJI DOSTAW

Lp. Nazwa Zamawiającego Adres dostawy

1. Areszt Śledczy w Koszalinie ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie Dobrowo 53, 78-220 Tychowo

Oddział Zewnętrzny w Koszalinie ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin

2. Areszt Śledczy w Słupsku ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk

Oddział Zewnętrzny w Ustce ul. Darłowska 1B, 76-270 Ustka

3. Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne

Oddział Zewnętrzny w Szczecinku ul. Bohaterów Warszawy 42 A, 78-400 Szczecinek

Oddział Zewnętrzny w Złotowie Plac Kościuszki 3, 77-400 Złotów

4. Zakład Karny w Starem Bornem Stare Borne 14, 76-020 Bobolice

Oddział Zewnętrzny w Opatówku Opatówek, 76-020 Bobolice

5. Zakład Karny w Wierzchowie ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo

6. Areszt Śledczy w Szczecinie ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Al. Żołnierza 42, 73-110 Stargard

7. Zakład Karny w Goleniowie ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów

8. Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Podmiejska 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Oddział Zewnętrzny w Słońsku ul. Wina 2, 66-436 Słońsk

9. Zakład Karny w Nowogardzie ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

Oddział Zewnętrzny w Płotach ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 017-040053
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: D/KW.2232.5.2021.KP
Nazwa:

Sukcesywne dostawy produktów tłuszczowych dla jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: "Aka" Spółka z o.o. w Koszalinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 6692382439
Adres pocztowy: ul. Połczyńska 8-10
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-120
Państwo: Polska
E-mail: swidwin@akahurt.pl
Tel.: +49 943654847
Faks: +49 943654847
Adres internetowy: www.akahurt.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 324 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 832 496.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +49 224587840
Faks: +49 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2022