Leveringen - 13762-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 008-013762

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za zdravje
5030544000
Štefanova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Ana Gruden
Telefoon: +386 14786060
E-mail: ana.gruden@gov.si
Fax: +386 14786058
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mz.gov.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/290554/Dokumentacija_koronarograf_UKC_MB.zip
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6402
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umestitev novega koronarografskega aparata s pripadajočo opremo v nove prostore Oddelka za kardiologijo in angiologijo

Referentienummer: 4110-96/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je nabava in umestitev novega koronarografskega aparata s pripadajočo opremo v nove prostore Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC MB.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Umestitev novega koronarografskega aparata s pripadajočo opremo v nove prostore Oddelka za kardiologijo in angiologijo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maribor

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Umestitev novega koronarografskega aparata s pripadajočo opremo v nove prostore Oddelka za kardiologijo in angiologijo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Skupna ponudbena cena za sklop 1 in sklop 2 / Weging: 80 točk
Kostencriterium - Naam: Izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev v okviru meril / Weging: 20 točk
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sedemletno preventivno vzdrževanje novega koronarografskega aparata po izteku garancijske dobe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maribor

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pogarancijsko vzdrževanje za dobo 7 let

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Skupna ponudbena cena za sklop 1 in sklop 2 / Weging: 85 točk
Kostencriterium - Naam: Izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev v okviru meril / Weging: 15 točk
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:05
Plaats:

Ministrstvo za zdravje

Štefanova ulica 5

1000 Ljubljana

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.01.2019 10:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019