Υπηρεσίες - 137631-2020

23/03/2020    S58

Γαλλία-Στρασβούργο: Πλαίσιο εγκάρσιας μηχανικής (TEF)

2020/S 058-137631

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 025-055396)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
Ταχ. διεύθυνση: 18 rue de la Faisanderie
Πόλη: Strasbourg
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 10415
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: LISA-2019-OP-01-TEF-TENDERING@eulisa.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eulisa.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.eulisa.europa.eu/procurements
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Frontex — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL POLSKA
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.frontex.europa.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πλαίσιο εγκάρσιας μηχανικής (TEF)

Αριθμός αναφοράς: LISA/2019/OP/01
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υποστήριξη βασικών επιχειρηματικών συστημάτων και στοιχείων διαλειτουργικότητας, παροχή βασικών επιχειρηματικών συστημάτων και στοιχείων διαλειτουργικότητας, δοκιμές βασικών επιχειρηματικών συστημάτων και στοιχείων διαλειτουργικότητας και σχεδιασμό και παροχή υποδομής για νέα συστήματα.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/03/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 025-055396

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 31/03/2020
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 14/04/2020
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 06/04/2020
Τοπική ώρα: 14:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/04/2020
Τοπική ώρα: 14:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: