Leveringen - 13764-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Geheugendragers en lezerapparaten

2019/S 008-013764

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
006472651
Wołoska 137
Warszawa
02-507
Polen
Telefoon: +48 225081821
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Fax: +48 225081803
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cskmswia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-propublico.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://e-propublico.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SP ZOZ
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: SP ZOZ

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa macierzy dyskowej (1szt.), serwera rack -1CPU (2 szt.), serwera rack-2 CPU( 4 szt.) oraz przełącznika FC (2 szt.)

Referentienummer: CSKDZP-2375/03/12/01/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30233000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup i dostawa macierzy dyskowej (1szt.), serwera rack -1CPU (2 szt.), serwera rack-2 CPU (4 szt.) oraz przełącznika FC (2 szt.), zgodnie z załącznikiem xls i załącznikami docx

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 802 435.60 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opis przedmiotu znajduje się w załącznikach docx i xls.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas dostawy w dniach kalendarzowych - min. 3 dni maks. 30 dni / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres Gwarancji min. 36 max. 48 miesięcy / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 802 435.60 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dokumenty wymagane na etapie składania wniosków:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

Jednolity europejski dokument zamówienia

Foldery

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Foldery

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Siedzibie Zamawiającego pokój nr 4.41, sala malinowa, IV piętro, budynek garażowo-administracyjny

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wadium: 8 024,36 PLN (osiem tysięcy dwadzieścia cztery złote 36/100)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzieleniu zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp - zgodnie z SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotów, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w trybie i na zasadach przepisów działu IV przepisów ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019