Dostawy - 137652-2022

16/03/2022    S53

Rumunia-Arad: Pompy ściekowe

2022/S 053-137652

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MUNICIPIUL ARAD
Krajowy numer identyfikacyjny: 3519925
Adres pocztowy: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Miejscowość: Arad
Kod NUTS: RO421 Arad
Kod pocztowy: 310025
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: PETRU STELIAN ADAM
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Tel.: +40 257281850/289/350
Faks: +40 257281450
Adresy internetowe:
Główny adres: www.primariaarad.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad

Numer referencyjny: 36/F/2021
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad , conform cerințelor caietului de sarcini. Prin prezenta achiziție se vor achiziționa pentru cele 7 stații de pompare ape uzate un număr total de 16 pompe, astfel: 9 pompe în stațiile de pompare ape uzate, SPAU 1, SPAU 5, SPAU 6 și SPAU 7 din Cartierul GAI, 2 pompe în SPAU 4 din Cartierul BUJAC și 5 pompe în SPAU 2 și SPAU 3 din Cartierul SÂNICOLAU MIC și tablourile de automatizare și control aferente (7 buc.). Achiziționarea noilor pompe și înlocuirea pompelor existente în stațiile de pompare din cele 3 cartiere va contribui la creșterea capacității de preluare a apelor uzate menajere din gospodării, funcționarea în parametrii optimi ai stațiilor și reducerea costurilor de întreținere a pompelor.

Achiziția de pompe necesare în stațiile de pompare ape uzate menajere:

• Pompă submersibilă Q max=210 l/s, H max=20 mCA - 8 buc.

• Pompă submersibilă Q max=84 l/s, H max=30 mCA - 2 buc.

• Pompă submersibilă Q max=76 l/s, H max=24,8 mCA, 6 buc. și unitățile electronice de automatizare și control cu convertizor de frecvență încorporat sau tabloul de automatizare și control aferente fiecărei Stații de Pompare Ape Uzate ( SPAU) - 7 buc.:

• Tabloul de automatizare și control-2x 22KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-3x 22KW - 2 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 7,3 KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 5,5KwW - 3 buc.

Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificare adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.3 (cu 15 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor) cu 10 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor, astfel încât să se respecte prevederile art. 20-21 din OUG 107/2017.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 179 875.00 RON
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31211110 Panele kontrolne
42961000 System sterowania i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO421 Arad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Arad

II.2.4)Opis zamówienia:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad , conform cerințelor caietului de sarcini. Prin prezenta achiziție se vor achiziționa pentru cele 7 stații de pompare ape uzate un număr total de 16 pompe, astfel: 9 pompe în stațiile de pompare ape uzate, SPAU 1, SPAU 5, SPAU 6 și SPAU 7 din Cartierul GAI, 2 pompe în SPAU 4 din Cartierul BUJAC și 5 pompe în SPAU 2 și SPAU 3 din Cartierul SÂNICOLAU MIC și tablourile de automatizare și control aferente ( 7 buc.). Achiziționarea noilor pompe și înlocuirea pompelor existente în stațiile de pompare din cele 3 cartiere va contribui la creșterea capacității de preluare a apelor uzate menajere din gospodării, funcționarea în parametrii optimi ai stațiilor și reducerea costurilor de întreținere a pompelor.

Achiziția de pompe necesare în stațiile de pompare ape uzate menajere:

• Pompă submersibilă Q max=210 l/s, H max=20 mCA - 8 buc.

• Pompă submersibilă Q max=84 l/s, H max=30 mCA - 2 buc.

• Pompă submersibilă Q max=76 l/s, H max=24,8 mCA, 6 buc. și unitățile electronice de automatizare și control cu convertizor de frecvență încorporat sau tabloul de automatizare și control aferente fiecărei Stații de Pompare Ape Uzate ( SPAU) - 7 buc.:

• Tabloul de automatizare și control-2x 22KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-3x 22KW - 2 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 7,3 KW - 1 buc.

• Tabloul de automatizare și control-2x 5,5KwW - 3 buc.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 2. Termenul de livrare și punere în funcțiune / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 211-551150
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 17113
Nazwa:

Achiziționare de pompe pentru stații de pompare din Municipiul Arad

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SC CEFAIN CONSTRUCT SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: 24721160
Adres pocztowy: Strada 1907, Nr. 2
Miejscowość: Giurgiu
Kod NUTS: RO314 Giurgiu
Kod pocztowy: 080318
Państwo: Rumunia
E-mail: iulia.mihai@cefain.ro
Tel.: +40 723349648
Faks: +40 213209502
Adres internetowy: www.cefain.ro
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 210 084.03 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 179 875.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adres pocztowy: B-dul Revoluţiei, nr. 75
Miejscowość: Arad
Kod pocztowy: 310403
Państwo: Rumunia
E-mail: pma@primariaarad.ro
Tel.: +40 257281850-134
Adres internetowy: www.primariaarad.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2022