Fournitures - 137660-2022

16/03/2022    S53

Slovensko-Banská Bystrica: Nábytok

2022/S 053-137660

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37828100
Poštová adresa: Nám. SNP 23
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97401
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Debnárová
E-mail: monika.debnarova@bbsk.sk
Telefón: +421 949014601
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.bbsk.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Verejná správa

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodanie nábytku

Referenčné číslo: 11650/2020-023
II.1.2)Hlavný kód CPV
39100000 Nábytok
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia - kancelárskeho nábytku a kancelárskych stoličiek pre Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, vrátanie súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava, sťahovanie, inštalácia/montáž na mieste určenia, zneškodnenie a vývoz vzniknutého odpadu. Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných, nerozbalených tovarov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj množstvá sú uvedené v prílohe č. 3 - Technická špecifikácia ponúkaného tovaru, týchto súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 10 770.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39130000 Kancelársky nábytok
39110000 Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti
39120000 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia - kancelárskeho nábytku a kancelárskych stoličiek pre Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, vrátanie súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava, sťahovanie, inštalácia/montáž na mieste určenia, zneškodnenie a vývoz vzniknutého odpadu. Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných, nerozbalených tovarov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj množstvá sú uvedené v prílohe č. 3 - Technická špecifikácia ponúkaného tovaru, týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 067-158990
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 21
Názov:

Dodanie kancelárskeho nábytku pre úrad BBSK Výzva č. 21

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
09/03/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 5
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 5
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 5
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: KLS spol. s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30223288
Poštová adresa: Martina Rázusa 9
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01001
Štát: Slovensko
E-mail: obchod1@kls-za.sk
Internetová adresa: www.kls-za.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 12 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 10 770.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto oznámenie o výsledku verejného obstarávania je oznámením k zákazke zadávanej v rámci DNS.

Dokumenty k zriadenému DNS:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7064/summary

Dokumenty k zákazke, ktorá je predmetom tohto oznámenia:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17239/summary

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/03/2022