Leveringen - 13767-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Milaan: Functionele ondersteuning

2019/S 008-013767

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
09315660960
Piazza Ospedale Maggiore 3
Milano (MI)
20162
Italië
Contactpersoon: lorella.mari@ospedaleniguarda.it
Telefoon: +39 0264442940
E-mail: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
Fax: +39 0264442912
NUTS-code: ITC4C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ospedaleniguarda.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.ospedaleniguarda.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Azienda socio sanitaria territoriale
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bando esplorativo per verificare se il mercato propone un sistema per monitoraggio emodinamico e volumetrico per pazienti adulti, pediatrici e neonati analogo a quello in uso: sistema Picco.

Referentienummer: 244/03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33180000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Emodinamico e volumetrico per pazienti adulti, pediatrici e neonati analogo a quello in uso: sistema Picco completo di kit disponibili per il monitoraggio emodinamico e volumetrico (8 cm 4 Fr per ascellare, 7cm 3 Fr per pazienti neonatali e pediatrici, 16 cm 4 Fr per brachiale, 20 cm 5 Fr per femorale, 50 cm 4 Fr per radiale).

Parametri rilevati:

— flusso,

— precarico,

— risposta volumetrica,

— contrattilità,

— postcarico,

— edema polmonare,

— ossigenazione,

— funzionalità epatica.

Le imprese interessato potranno far pervenire la documentazione in formato elettronico entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 18.1.2019 all’indirizzo pec: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it.

Si richiede:

— dati di riferimento della società,

— ragione sociale,

— indirizzo,

— recapiti telefonici,

— fax indirizzo di posta elettronica,

— partita IVA,

— tabella riepilogativa dei dispositivi commercializzati con codici CND e repertorio,

— descrizione e schede tecniche dei prodotti commercializzati.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33180000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4C
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bando esplorativo per verificare se il mercato propone un sistema per monitoraggio emodinamico e volumetrico per pazienti adulti, pediatrici e neonati completo di kit per il monitoraggio emodinamico e volumetrico (8 cm 4 Fr per ascellare, 7cm 3 Fr per pazienti neonatali e pediatrici, 16 cm 4 Fr per brachiale, 20 cm 5 Fr per femorale, 50 cm 4 Fr per radiale).

Parametri rilevati:

— flusso,

— precarico,

— risposta volumetrica,

— contrattilità,

— postcarico,

— edema polmonare,

— ossigenazione,

— funzionalità epatica.

Le imprese interessato potranno far pervenire la documentazione in formato elettronico entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 18.1.2019 all’indirizzo pec: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it.

Si richiede:

— dati di riferimento della società,

— ragione sociale,

— indirizzo,

— recapiti telefonici,

— fax indirizzo di posta elettronica,

— partita IVA,

— tabella riepilogativa dei dispositivi commercializzati con codici CND e repertorio,

— descrizione e schede tecniche dei prodotti commercializzati.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR
Milano
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019