Fournitures - 137710-2022

16/03/2022    S53

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2022/S 053-137710

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pok. 303
E-mail: paweld@amu.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amu.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 7 części.

Numer referencyjny: ZP/3958/D/21
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 7 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do SIWZ. Wykonawca dostarczy

przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejscach określonych przez Zamawiającego.

Warunki minimalne gwarancji i serwisu - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Wykonawca może zaoferować sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,

funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr A do SWZ.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nie używany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na

konferencjach i imprezach targowych, ani używany w podobny sposób.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 57 466.01 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 6

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. A do SWZ dot. Części 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 236-621076
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syriana Joanna Fischer
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 737.32 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syriana Joanna Fischer
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 950.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Część 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Część 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Część 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Część 6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syriana Joanna Fischer
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 180.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Część 7

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Syriana Joanna Fischer
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 975.61 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 484.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają

wymagania określone w niniejszej SWZ. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.

Wykonawca do upływu terminu składania ofert składa, wraz z ofertą:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, na formularzu

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Instrukcja wypełnienia JEDZ zawarta została w

załączniku nr 3a do SWZ: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego

europejskiego dokumentu zamówienia) stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument JEDZ składany jest przez każdego z członków

konsorcjum.

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ (na każdą część należy złożyć oddzielny formularz) Jeżeli o

udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.

- Formularz cenowy – załącznik nr 2 SWZ (na każdą część należy złożyć oddzielny formularz) Jeżeli o

udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.

- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy: jeżeli

wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (jeżeli dotyczy); jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

(jeżeli dotyczy).

- Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje

umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SWZ (tj.

zestawienie nazw własnych, konfiguracji i parametrów oraz producentów urządzeń oprogramowania w języku

polskim itp.).

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty, na podst. art.

107 ust. 2 Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

złożenia:

- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej,

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1

pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik

nr 3b

Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały wymienione w SWZ.

Wykonawcy jest możliwa na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.Zamawiający

nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.Klauzula infor. z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w

celu związanym z postępowaniem –zgodnie z rozdz. 27 SWZ.

W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za

pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia) lub przesyłając na adres paweld@amu.edu.pl

Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie

elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony

prawnej" Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2022