Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 137733-2020

23/03/2020    S58

Danmark-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 058-137733

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Andelsboligforening - Søtoften afd. 47
Postadresse: Adelgade 106
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Ole Høi Sørensen
E-mail: ohs@sab-net.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sab-net.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentrepriseudbud afd. 47 Søtoften, Skanderborg

Sagsnr.: 15770
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter opførelse af 55 almene familieboliger (i alt 4.535 m2), beliggende på Søtoften 3-5, Skanderborg, projektet udbydes på vegne af Skanderborg Andelsboligforeningen, afd. 47 "Søtoften". Projektet udbydes i totalentreprise med omvendt licitation ved anvendelse af kvalitative underkriterier, herunder bedste løsninger, kvalitet, proces og mest muligt bæredygtighed inden for den økonomiske ramme. Byggeriet certificeres til sølv i henhold til DGNB-kriterierne efter Green Building Council Denmarks certificeringsordning for etageejendomme og rækkehuse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 53 549 600.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Søtoften, Skanderborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det kan oplyses, at de er tale om et begrænset udbud.

Der henvises til udbudsbetingelserne.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

http://www.rib-software.dk TN195700A

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for det senest afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Samlet omsætning

— Soliditetsgrad i procent

— Egenkapital.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for gennemsnittet af det seneste afsluttede regnskabsår:

A Samlet omsætning: Minimum 100 mio. DKK

B Soliditetsgrad i procent: Minimum 15 %

C Egenkapital: Minimum 15 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver.

Med formuleringen "sammenlignelige opgaver" sigtes der primært på:

1) er gennemført som totalentreprise (gælder for totalentreprenør)

2) nybyggeri af almene familieboliger

3) DGNB certificeret eller kommende DGNB certificeret projekter

4) etagebyggeri fra 3 etager.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne påvise mindst 1 reference på varetagelse af totalentreprise i forbindelse med almene projekter (renovering, ombygning af boliger eller nybyggeri).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABT18 er gældende med de præciseringer, tilføjelser og ændringer, der følger af aftalegrundlaget. Særlige krav om sikkerhedsstillelse fremgår af udbudsmaterialet.

Projektet omfatter almene boliger, totalentreprenøren skal således medvirke til at sikre, at de særlige krav, der gælder ved alment byggeri, overholdes.

Krav til sociale klausuler og arbejdsklausuler fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 221-541139
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/04/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2020