Diensten - 137752-2019

25/03/2019    S59    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Aarau: Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit

2019/S 059-137752

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Swissgrid AG CS-PC-CP
Postadres: Bleichemattstrasse 31
Plaats: Aarau
NUTS-code: CH0
Postcode: 5001
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Marco Jaggi
E-mail: marco.jaggi@swissgrid.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

Adres van het kopersprofiel: www.swissgrid.ch

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1067387
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord de prestations 2020 maintenance des sous-stations et des tracés

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de services pour l’inspection et l'entretien ainsi que l'élimination de perturbations, incluant le service de

piquet de postes de couplage et de tracés (220 kV et 380 kV) en Suisse répartis en lots.

Description détaillée dans le dossier d'appel d'offre.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31200000
45315300
45315400
50000000
31321100
44212222
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TR8 Ticino.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: ZK1: Prix / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: ZK2: Références des sociétés concernant la maintenance de tracés ou de sous-stations / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: ZK3: Expérience, formation et délais d’intervention des collaborateurs du service de piquet / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: ZK4: Concept du service de piquet / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: ZK5: Système de gestion de la sécurité / Weging: 10 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option pour prolongation du contrat comme décrit dans le dossier d'appel d'offre.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Comme décrit dans le dossier d'appel d'offre.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31200000
45315300
45315400
50000000
31321100
44212222
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

UW5 Oberwallis.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: ZK1: Prix / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: ZK2: Références des sociétés concernant la maintenance de tracés ou de sous-stations / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: ZK3: Expérience, formation et délais d’intervention des collaborateurs du service de piquet / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: ZK4: Concept du service de piquet / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: ZK5: Système de gestion de la sécurité / Weging: 10 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option pour prolongation du contrat comme décrit dans le dossier d'appel d'offre.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Comme décrit dans le dossier d'appel d'offre.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31200000
45315300
45315400
50000000
31321100
44212222
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

UW12 Suedbuenden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: ZK1: Prix / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: ZK2: Références des sociétés concernant la maintenance de tracés ou de sous-stations / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: ZK3: Expérience, formation et délais d’intervention des collaborateurs du service de piquet / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: ZK4: Concept du service de piquet / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: ZK5: Système de gestion de la sécurité / Weging: 10 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option pour prolongation du contrat comme décrit dans le dossier d'appel d'offre.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Comme décrit dans le dossier d'appel d'offre.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— EK1: Ressources en personnel,

— EK2: Temps de trajet jusqu’aux tracés et sous-stations pour le service de piquet 1,

— EK3: Garantie du service de piquet,

— EK4: Délai d’intervention en cas d’urgence,

— EK5: Système de gestion de la qualité,

— EK6: Système de gestion de l’environnement,

— EK7: Système de gestion de la protection du travail,

— EK8: Compétence des responsables des travaux et des collaborateurs du service de piquet,

— EK9: Règles de sécurité ESTI no 245.0311,

— EK10: Compétences linguistiques des collaborateurs,

— EK11: Contrôle de sécurité relatif aux personnes,

— EK12/13: Chiffre d’affaires des trois dernières années dans le domaine de la maintenance technique de tracés/sous-stations.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/05/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits, Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 23:59

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Des offres partielles sont admises.

Conditions pour les pays n'ayant pas adhéré aux accords de l'OMC: aucune.

Négociations: sont réservées.

Conditions régissant la procédure: le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires qui garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire entre hommes et femmes.

Indication des voies de recours: conformément à l’art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont disponibles.

Publication de référence nationale: Simap de la 20.3.2019, doc. 1067387.

Délai souhaité pour poser des questions par écrit: 10.4.2019.

Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres: les documents marqués d’un astérisque (*) au chapitre 1.2 de l'instruction pour l'appel d'offre ne seront remis que contre signature de la déclaration de maintien du secret et de confidentialité (document E). Après la signature de l’accord de maintien du secret et de confidentialité, le soumissionnaire est en droit de recevoir de la part de Swissgrid l’ensemble des documents d’appel d’offres sous forme électronique. L’accord de maintien du secret et de confidentialité doit être signé par tous les sous-traitants mandatés et envoyé à Swissgrid. Tous les collaborateurs du soumissionnaire ou des sous-traitants prenant part à l’appel d’offres doivent être instruits en conséquence et sont liés au même titre aux conditions énoncées dans l’accord de maintien du secret et de confidentialité. Les sous-traitants impliqués ultérieurement dans la phase d’appel d’offres doivent également signer l’accord de maintien du secret et confidentialité avant de se voir confier les tâches en question. Pour recevoir les documents d’appel d’offres, il convient d’envoyer l’accord de maintien du secret et de confidentialité signé à l’adresse e-mail suivante: marco.jaggi@swissgrid.ch L’original à: Swissgrid SA CS-PC-CP Marco Jaggi, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: St. Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/03/2019