Leveringen - 13786-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Defibrillator

2019/S 008-013786

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Magyar Labdarúgó Szövetség
EKRSZ_74100523
Kánai utca 2/d.
Budapest
1112
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Zelei János Tamás
Telefoon: +36 15779500
E-mail: Zelei.JanosDr@mlsz.hu
Fax: +36 15779503
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mlsz.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001170962018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001170962018/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Országos Sportági Szakszövetség
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Mobil EKG eszköz beszerzés”

Referentienummer: EKR000806862018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33182100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Mobil EKG eszköz beszerzés”

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 45 000 000.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyar Labdarúgó Szövetség Központi Hivatala (1112 Budapest, Kánai út 2.D.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

450 db Mobil EKG eszköz beszerzése.

Napjainkban a daganatos megbetegedések mellett a keringési szervek, a szív és az erek betegségei fordulnak elő leggyakrabban. A fejlett orvosi vizsgálóeljárások elterjedésével a szív- és érbetegségeket ma már az esetek több mint 95 %-ában felismerhetők. A szív- és érrendszeri megbetegedésének minél korábbi felismerésének egy lehetséges eszköze lehet a Mobil EKG eszköz. A Mobil EKG egy bankkártya nagyságú ritmusanalizáló készülék. A készülék a működésbe hozása után egy percen át veszi az ujjbegyről a szív elektromos jeleit. A Mobil EKG tehát panasz esetén vagy terhelést követően lehetőséget adhat a korábbi, panaszmentes időpontban történt regisztrálással való összehasonlításra. Nagy intenzitású, különösen állóképességi sportoknál - amilyen a labdarúgás is - fokozódhat a ritmuszavar (pl. pitvarfibrilláció) veszélye, ami akár súlyos szövődményekkel (pl. stroke) is járhat. Ez okozhat panaszt, de gyakran panaszmentesen alakul ki. Az ilyen típusú ritmuszavarok rizikója az életkor előrehaladtával fokozódik, pontos életkori határ nincs, de a 35 éves kor felett fokozott a rizikó. Mindezek alapján tehát a készülék elsősorban az emelkedett ritmuszavar és szív-kockázattal (szívinfarktust követően, stroke-ot követően, pitvarfibrilláció gyanúja esetén) rendelkező egyének, valamint a 35 éves kor feletti személyek számára nyújt segítséget az orvosi döntésekben.

A betanítás az MLSZ központjában történik. A betanításra minden megyei igazgatóság 2-2 főt (összesen 40 fő) köteles delegálni. A betanítás keretében a Mobil EKG működésének oktatása zajlik. A betanítást az eszköz működtetésében jártas szakember kell, végezze a megfelelő oktató eszköz felhasználásával.

További részletek a közbeszerzési dokumentumban.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Az M4/1. alkalmassági minimum követelmény kapcsán bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (+0-12 hónap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000 000.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

Az EEKD dokumentum benyújtása kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az ott előállított iratminta használatával lehetséges. Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során a kommunikáció szintén az EKR rendszerben történik, ennek megfelelően minden igazolás elektronikusan az EKR rendszeren keresztül küldhető meg.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása az EKR rendszerben létrehozott űrlapon történik.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Ajánlattevő változásbejegyzési eljárásról az EKR rendszerben létrehozott űrlap használatával nyilatkozik.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített (de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett) Mobil EKG eszköz szállítására vonatkozó szerződések ismertetését. Ajánlatkérő felhívására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati példányát kell megküldeni. A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését és helyét, a teljesítés időtartamát (kezdéstől-befejezésig), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát.

M2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő külön felhívásására meg kell küldenie a megajánlott termékekre vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, illetve megfelelőségi nyilatkozat másolata, mely szerint a termék megfelel a 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben, vagy a 93/42 /EEC tanácsi irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek.

M3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő külön felhívásására meg kell küldenie a termékek műszaki leírását és gyártói katalógusát.

M4. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő külön felhívására meg kell küldenie a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat és a rendelkezésre állási nyilatkozatokat.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. rész α pontját tölti ki.

Eventuele minimumeisen:

M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap folyamán rendelkezik összesen legalább 100 db Mobil EKG eszköz szállítására vonatkozó teljesített referenciával.

M2/1. A megajánlott termékek rendelkeznek a 93/42/EC irányelv és /vagy a 4/2009 (III. 17.) EüM rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal és/vagy megfelelőségi nyilatkozattal.

M3/1. A megajánlott termékek rendelkeznek olyan leírással, adatlappal, amelyből a műszaki követelményeknek való megfelelőségük egyértelműen megállapítható.

M4/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha az általa bemutatott 1 fő szakember rendelkezik legalább 12 hónapos Mobil EKG eszköz használatának betanítása, üzemeltetése, karbantartása területén szerzett szakmai gyakorlattal.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

100 %-ban állami forrásból. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A vételi díj magában foglalja a szerződésben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos valamennyi költségét, így az Eladó a szerződésben foglalt feladatok ellátása során egyéb költségigénnyel a Vevővel szemben nem léphet fel. A szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítést követően 1 db végszámla nyújtható be. A számla ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egy összegben egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint, átutalással. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Plaats:

EKR

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a bontási jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.

2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

3. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

4. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.

5. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajog i követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsoroltkörnyezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől azajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

8. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítását is csatolására kell.

9. Részajánlat tételére ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget tekintettel arra, hogy a nagyobb volumen jelentős árelőnyt biztosít Ajánlatkérő számára.

10. Részszempont szerinti tartalmi elemek alapján adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont

11. Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az ár tekintetében adható pontszámot a fordított arányosítás módszerével, az 1. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerével számítja ki.

12. Az M4/1. alkalmassági minimum követelmény kapcsán bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata esetében a bemutatott 1 fő szakember alkalmassági minimumkövetelmény mértékét (12 hónap) meghaladó tapasztalata tekintetében a 12 hónapot meghaladó tapasztalat esetén a maximális pontszám kerül megadásra, míg nulla hónap megajánlása esetén ajánlattevő nem kap pontot.

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

14. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. Az egyes mellékkötelezettségek mértéke a szerződésben kerül meghatározásra.

15. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

16. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Takács György 00393.

17. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az általa megajánlott termék gyártójától származó magyarországi forgalmazási jogosultsággal.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019