Leveringen - 13798-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Tsenovo: Nood- en veiligheidsuitrusting

2019/S 008-013798

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Tsenovo
000530671
ul. „Tsar Osvoboditel“ No. 66
Tsenovo
7139
Bulgarije
Contactpersoon: Tsvetomir Petrov
Telefoon: +359 821-2020
E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg
Fax: +359 821-2002
NUTS-code: BG323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tsenovo.eu

Adres van het kopersprofiel: http://tsenovo.eu/dostavka-na-specializiran-avtomobil-s-visoka-prohodimost

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://tsenovo.eu/dostavka-na-specializiran-avtomobil-s-visoka-prohodimost
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на специализиран автомобил с висока проходимост за работа при тежки терени с интервенционно оборудване по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A РУМЪНИЯ—Б

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката включва доставка на специализиран автомобил с висока проходимост за работа при тежки терени с интервенционно оборудване, подробно описани в техническата спецификация.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 518 278.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

Поръчката ще се изпълнява на територията на област Русе, община Ценово, с. Ценово.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на специализиран автомобил с висока проходимост за работа при тежки терени с интервенционно оборудване

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 518 278.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Обществената поръчка ще се финансира по проект: “Трансгранично партньорство между Ценово-Хотеларе-Греака срещу природни рискове“, с регистрационен номер ROBG-417 по програма за трансгранично сътруднич

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания относно годността за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.1. Участникът през последните 3 (три) приключили финансови години — 2015, 2016 и 2017 г., в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 1 000 000, 00 BGN без ДДС.

1.2. Участникът през последните 3 (три) приключили финансови години — 2015, 2016 и 2017 г., в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален оборот в сферата на поръчката в размер на 500 000, 00 BGN без ДДС.

Доказване:

При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП горното изискване се доказва със справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, както и справка в търговския регистър, копие на годишните финансови отчети или техни съставни части, от които е виден горепосоченият оборот, в случай че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

Eventuele minimumeisen:

1.1. Участникът през последните 3 (три) приключили финансови години — 2015, 2016 и 2017 г., в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 1 000 000, 00 BGN без ДДС.

1.2. Участникът през последните 3 (три) приключили финансови години — 2015, 2016 и 2017 г., в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, следва да е реализирал минимален оборот в сферата на поръчката в размер на 500 000, 00 BGN без ДДС.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка (§ 2, т. 67 от ДР на ЗОП).

Под „оборот в сферата, попадащи в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборот от продажба/доставка на автомобили и/или комунална техника.

Деклариране:

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономически и финансови способности“, т. 1а) и 2а) от ЕЕДОП.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Възложителят определя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1 по т. 1 б. „б“ от ЗОП, а именно:

Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.

Доказване:

При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, избран за изпълнител, следва да представи удостоверения за добро изпълнение, включващо стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците трябва да са сертифицирани по следните стандарти:

2.1. Стандарт БДС EN ISO 9001:2015 система за управление на качеството (или еквивалентен).

2.2. Стандарт БДС EN ISO 14001:2015 система за управление на околната среда (или еквивалентен).

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Доказване:

При необходимост на основание чл. 67 ал., 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП горното изискване се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, доказващи въведената система за контрол на качеството и системите и стандартите за опазване на околната среда, както и други доказателства за въведени мерки в зависимост от декларираното в ЕЕДОП.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.

Под „дейност с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ да се разбира доставка/продажба, на поне 1 брой автомобил и/или комунална техника.

Деклариране:

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на доставките съгласно изискванията на възложителя, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите. Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности0147, т. 1б) от ЕЕДОП.

2.1. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват „продажба и сервиз на специализирани автомобили и/или комунална техника“. Участник, избран за изпълнител, следва да представи преди сключване на договора валиден сертификат серия БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

2.2. Участникът трябва да има въведена внедрена система за управление по отношение на опазване на околната среда съгласно EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват „продажба и сервиз на специализирани автомобили и/или комунална техника“. Участник, избран за изпълнител, следва да представи преди сключване на договора валиден сертификат серия БДС EN 14001:2015 или еквивалент.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Сертификатите трябва да са валидни и издадени от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за национална акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установен в други държави членки. Избраният за изпълнител участник следва да поддържа валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изисканите.

Деклариране:

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез посочване в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на съответния сертификат (с посочване на номер на документа, дата на издаване и срок на валидност и обхват) или друг документ, доказващ въвеждането на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, както и системи и стандарти за опазване на околната среда в част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле 1 и поле 2.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Сградата на Община Ценово, с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Възложителят заплаща 100 % (с думи: сто процента) от цената на договора в срок от 30 (тридесет) календарни дни от надлежно извършване на доставката и предаване на автомобила с приемно-предавателния протокол, при условие че изпълнителят е предоставил гаранция за изпълнение на договора.

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т.7 от ЗОП, а именно:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от НК;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено,че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните основания за изключване:

1. участник, за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон;

2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални (специфични) основания за изключване (тези основания за изключване не се съдържат в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС, а само в нашето национално законодателство);

3. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура;

4. извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

5. при наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

6. извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019