Leveringen - 13799-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Bedrijfsmachines

2019/S 008-013799

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stolichna obshtina
000696327
ul. Moskovska No. 33
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Elena Anastasova
Telefoon: +359 29377246
E-mail: e.anastasova@sofia.bg
Fax: +359 29377558
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=112820&companyId=20779
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Столична община
000696327
ул. Московска № 33
София
1000
Bulgarije
Contactpersoon: фронт офис
Telefoon: +359 29377506
E-mail: e.anastasova@sofia.bg
Fax: +359 29809866
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Извънгаранционна поддръжка, обслужване и доставка на оригинални резервни части за машини за увиване на бали, произведени от фирма PTF-H?USSER GmbH — ГЕРМАНИЯ и монтирани в завод за МБТ на отпадъци

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Извънгаранционната поддръжка и обслужване включват извършване на дейности по поддръжката в изправност на 2 (два) броя машини за увиване на бали Rotowrap 30, произведени от фирма PTF-H?USSER GmbH, както следва:

— извънгаранционна поддръжка и обслужване при отработени определен брой часове (при необходимост и след получаване на заявка от възложителя),

— профилактика след получаване на заявка от възложителя (при необходимост и след получаване на заявка от възложителя),

— текущ/авариен ремонт и подмяна на резервни части (при необходимост и след получаване на заявка от възложителя),

— доставка на оригинални резервни части, произведени от от фирма PTF-H?USSER GmbH — ГЕРМАНИЯ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО), с. Яна, местност Садината, Столична община

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Извънгаранционната поддръжка и обслужване включват извършване на дейности по поддръжката в изправност на 2 (два) броя машини за увиване на бали Rotowrap 30, произведени от фирма PTF-H?USSER GmbH, както следва:

— извънгаранционна поддръжка и обслужване при отработени определен брой часове (при необходимост и след получаване на заявка от възложителя),

— профилактика след получаване на заявка от възложителя (при необходимост и след получаване на заявка от възложителя),

— текущ/авариен ремонт и подмяна на резервни части (при необходимост и след получаване на заявка от възложителя),

— доставка на оригинални резервни части, произведени от от фирма PTF-H?USSER GmbH – ГЕРМАНИЯ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Комплексна оценка (КО):КОn = (ФОр.ч.) + ФОтруд n в т.ч.:

— оценка на цена за резервни части (ФОр.ч.) с максимален брой точки 50,

— оценка на цена за 1 час труд (ФОтруд) с максимален брой точки 50.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се поставят изисквания.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора. Прогнозната стойност на договора е прогнозната стойност на поръчката.

2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

2.1. парична сума;

2.2. банкова гаранция;

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

3. Участникът следва да притежава документ, който да му позволява да осъществява дейности по поддръжка, ремонт и/или сервизно обслужване на машини за увиване на бали, съгласно изискванията на производителя и да извършва доставка на оригинални резервни части и консумативи за тях.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

гр. София, ул. „Париж“ № 3, етаж 1, стая 109

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Декември 2020 г.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

II. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

III. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

IV. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистрационния индекс на Столична община, или до изчерпване на осигурения финансов ресурс в размер на прогнозната стойност.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019