Услуги - 138009-2014

Компактен изглед

23/04/2014    S79

Люксембург-Люксембург: Годишен списък на изпълнителите 2013

2014/S 079-138009

Услуги

(Член 124 от правилата за прилагане на Финансовия регламент; Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29.10.2012 г.)


Раздел I: Възлагащ орган

I.1)Официално наименование и адрес на възлагащия орган:

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, boulevard Konrad Adenauer, 2925Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Тел. +352 4303-1. Интернет: http://www.curia.europa.eu


Раздел II: Списък на поръчките, за които не е публикувано конкретно обявление за възлагане

II.1)Вид на поръчката:
Услуги.
II.2)Поръчка номер 1
II.2.1)Име и адрес на избрания изпълнител:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.
II.2.2)Предмет на поръчката:
Транспорт за персонала на Съда чрез автобусните услуги на град Люксембург.
II.2.3)Информация за стойността на поръчката:
Обща цена: 125 235,25 EUR.


Раздел III: Допълнителна информация

III.2)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11.4.2014.