Roboty budowlane - 138053-2019

26/03/2019    S60

Polska-Sosnowiec: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2019/S 060-138053

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 050-113817)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
E-mail: j.sarecka@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960777
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: www.um.sosnowiec.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka

Numer referencyjny: WZP.271.1.16.2019.JS
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 050-113817

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Termin realizacji zamówienia: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.11.2019 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Powinno być:

Termin realizacji zamówienia: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.11.2019 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/03/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 28/03/2019
Czas lokalny: 09:15
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/03/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 28/03/2019
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: