Leveringen - 13814-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Ruse: Elektriciteit

2019/S 008-013814

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Svobodna zona — Ruse“ EAD
117001983
bul. Tutrakan No. 71
Ruse
7003
Bulgarije
Contactpersoon: Desislava Petkova
Telefoon: +359 82880816
E-mail: trade@freezone-rousse.bg
Fax: +359 82831112
NUTS-code: BG323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.freezone-rousse.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.freezone-rousse.bg/index.php?pagee=zop&lang=bg&page=140&subpage=57&newsid=47

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.freezone-rousse.bg/index.php?pagee=zop&lang=bg&page=140&subpage=57&newsid=47
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: организиране, изграждане, експлоатацията и стопанисване на активите на „Свободна зона — Русе“ ЕАД

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Свободна зона — Русе“ ЕАД“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на нетни количества електрическа енергия на ниво средно напрежение до обектите на „Свободна зона — Русе“ ЕАД и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 11, т. 10 и чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“, както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 371 765.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

На територията на „Свободна зона — Русе“ ЕАД, гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 71

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на нетни количества електрическа енергия на ниво средно напрежение до обектите на „Свободна зона — Русе“ ЕАД и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 11, т. 10 и чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“, както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

Изпълнителят следва да включи „Свободна зона — Русе“ ЕАД в своята стандартна балансираща група като непряк член.

Прогнозното количество консумация на електрическа енергия за периодa на договора е 2 202 MWh. То е определено на база консумираната енергия през предходните 12 (дванадесет) месеца, коригирано с очакваните изменения и прогнозата на възложителя за следващия договорен период. Прогнозното количество електрическа енергия не обвързва възложителя да го изразходва или да се лимитира до размера му.

Доставката на електрическа енергия за нуждите на „Свободна зона — Русе“ ЕАД се отнася за територията на зоната — „Зона А“, „Зона Б“ и „Депо за светли нефтопродукти“, за ниво средно напрежение (СрН), намираща се в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 71.

Търговското измерване на електрическата енергия на територията на „Свободна зона — Русе“ ЕАД се извършва в трафопостове, разположени на територията ѝ на ниво СрН (20 kV), съгласно Правила за измерване на количеството електрическа енергия, приети от КЕВР, по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката (обн. ДВ. бр. 107 от 9.12.2003 г.):

— „Зона А“: трафопост СЗ-1 — 2 бр. средства за търговско измерване на електрическа енергия,

— „Зона Б“: трафопост ОRS — 1 бр. средство за търговско измерване на електрическа,

— „Депо за светли нефтопродукти“: трафопост „Петролно депо“ — 1 бр. средство за търговско измерване на електрическа енергия.

Подробна информация относно предмета на обществената поръчка се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 371 765.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“, определена по критерий за възлагане „най-ниска цена“. На първо място се класира офертата на участника, предложил най-ниска цена за 1 MWh нетна активна електрическа енергия за средно напрежение.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участникът следва да притежава валиден лиценз за дейността „търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, по смисъла на чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, издаден от КЕВР.

Когато участник в процедурата е чуждестранно лице, на етап подаване на оферта за участие същият следва да притежава еквивалентен документ/да е вписан в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. Преди подписване на договора следва да представи изискуемия лиценз, описан по-горе, тъй като за изпълнение на дейностите се изисква лиценз по законодателството на Р БЪЛГАРИЯ — съгласно чл. 40, ал. 1 и ал. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от ЗЕ, и чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва дейността, изискваща лизензиране, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Деклариране съответствието с критерия за подбор при подаване на оферта:

Участникът попълва съответното поле от част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП. Посочва се вид на документа, органът, който го е издал, номер и дата на издаване, срок на валидност и обхват.

Доказване на декларираните обстоятелства от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП:

Участникът представя копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР, за „търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ, съдържащ и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. В случай че участникът е чуждестранно лице, в хода на процедурата той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, даващи му право за изпълнение на такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен, а преди подписването на договора се представя копие на лиценза, посочен по-горе.

Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.

Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

Eventuele minimumeisen:

Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под „дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка/и на електрическа енергия с общ обем не по-малък от 2 200 MWh.

Възложителят ще приеме доказване на обема с една или повече доставки, изпълнени през посочения период.

Под „изпълнени дейности“ следва да се разбират такива, които независимо от датата на започване на изпълнението са приключили в посочения по-горе период.

Деклариране съответствието с критерия за подбор при подаване на оферта:

Участникът попълва съответното поле от част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП.

Доказване на декларираните обстоятелства от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП:

Участникът представя доказателствата по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за изпълнените и декларирани в ЕЕДОП доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката — списък с посочване на стойностите, датите и получателите и доказателства за извършените доставки.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Изпълнителят следва да доставя електрическа енергия за всички тарифни зони на ниво средно напрежение с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия.

В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят ще следва да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща допълнителна такса за участие. Изпълнителят ще следва да поеме отговорността за балансиране, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя.

Изпълнителят следва да заплаща разходите за мрежови услуги към мрежовия оператор по цени, определени с решение на КЕВР, а възложителят ще ги заплаща на изпълнителя на договора за обществена поръчка, избран чрез настоящата процедура.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

гр. Русе, бул. Тутракан № 71, административна сграда на „Свободна зона — Русе“ ЕАД

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Офертите ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача на възложителя поне 48 часа преди новоопределения час съгласно чл. 53 от ППЗОП.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. От участие се отстранява и участник, за когото е налице някое от следните специф. национални основания за изключване:

— извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,

— извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда,

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в обществената поръчка,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,

— който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални специфични основания за изключване: осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 21За—217, чл. 219—252 и чл. чл. 254а—255a и чл. 256—260 или престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.

Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на ЕЕДОП в приложимите полета. Преди сключване на договор или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят ще изиска от участника, избран за изпълнител, приложимите документи по чл. 58 от ЗОП. Изискванията, посочени по-горе, се отнасят и до подизпълнителите и за третите лица.

При изискване на документи за доказване на липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор възложителят ще спазва нормата на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, се изисква копие на договор за обединение (или друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП), в който следва да са предвидени:

— правата и задълженията на участниците в обединението,

— разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението,

— документ за представляващия обединението партнъор.

3. Източник на финансиране и начин на плащане — собствени средства на „Свободна зона — Русе“ ЕАД.

4. По настоящата процедура се предвижда гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната стойност на договора в лв. без ДДС. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Прогнозната обща стойност на договора се определя въз основа на прогнозното количество потребление на електрическа енергия за срока на договора и предложената от участника единичната цена за MWh, цените за мрежови услуги, нормативно определената цена за „задължения към обществото“ и други допълнителни надбавки към цената, утвърдени от КЕВР, както и дължимия акциз.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg%20

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедура.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019