Leveringen - 13821-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Derry: Vuilniswagens

2019/S 008-013821

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Derry City and Strabane District Council
98 Strand Road
Derry
BT48 7NN
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: John Kelpie
Telefoon: +44 2871253253
E-mail: tenders@derrystrabane.com
NUTS-code: UKN10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.derrystrabane.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.derrystrabane.com/tenders
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

New 26 000 Kg MAM Low-Entry Refuse Collection Vehicles

Referentienummer: T ENV09-009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144511
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Derry City and Strabane District Council wish to appoint a suitably experienced and capable firm to supply, support and deliver to their Skeoge Operating Centre (BT48 8SE) 4 No. New 26 000 Kg MAM Low-Entry Refuse Collection Vehicles within the 2019 calendar year.

Although the initial Tender is for 2 vehicles Council may reserve the right to purchase 2 identical vehicles within a 12 months period, based on the costs provided within this submission.

Vehicles must be delivered “Pre-Delivery Inspected”, Fully Fuelled and ready for operational deployment.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Derry City and Strabane District Council wish to appoint a suitably experienced and capable firm to supply, support and deliver to their Skeoge Operating Centre (BT48 8SE) 4 No. New 26 000 Kg MAM Low-Entry Refuse Collection Vehicles within the 2019 calendar year.

Note: 2 No. of these vehicles are subject to the successful realisation of an external funding application whilst the remaining 2 are part of DCSDC’s on-going Fleet Replacement Strategy. A minimum of 2 No. Vehicles will be purchased whilst the additional 2 No. vehicles will only be purchased on the premise that submitted prices are honoured to that point in time.

Vehicles must be delivered “Pre-Delivery Inspected”, Fully Fuelled and ready for operational deployment.

Technical specification available with tender documents.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Although the initial Tender is for 2 vehicles Council may reserve the right to purchase 2 identical vehicles within a 12 months period.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Derry City and Strabane District Council.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Council elected members only.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

This Authority will incorporate a standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into. The Public Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Courts of Justice of Northern Ireland
The Royal Courts of Justice, Chichester Street
Belfast
BT1 3JF
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
The High Courts of Justice of Northern Ireland
The Royal Courts of Justice, Chichester Street
Belfast
BT1 3JF
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In accordance with the Public Contracts Regulations 2015.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019