Leveringen - 13822-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Bergen: Buitenverlichting

2019/S 008-013822

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Mons
0543.696.579_524016
Hôtel de Ville — Grand Place 22
Mons
7000
België
Contactpersoon: Mme Valérie Dhaevers
Telefoon: +32 65405615
E-mail: valerie.dhaevers@ville.mons.be
NUTS-code: BE323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mons.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329785

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329785
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
ORES Assets SCRL
Route du Grand Peuplier 4
Strépy-Bracquegnies
7110
België
Contactpersoon: Mme Nathalie Noël
Telefoon: +32 64232205
E-mail: AchatsEPCommunaux@ores.be
NUTS-code: BE325

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ores.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329785

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ORES+ASSETS-329494-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wallonie 2020 – Projet «plan lumière» — périmètre piétonnier et rues adjacentes – phase 2

Referentienummer: ORES ASSETS-329494-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31527200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de fournitures de matériel d’éclairage public peu énergivore destiné à la mise en valeur de façades du piétonnier et ses rues adjacentes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 36 891.33 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Appliques Leds

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31527200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE323
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Mons

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'appliques Leds.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 651.33 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programmation Wallonie-2020.EU des Fonds Structurels Européens FEDER (période 2014-2020)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Projecteurs et barreaux Leds

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31527200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE323
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Mons

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de projecteurs et barreaux Leds.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 240.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programmation Wallonie-2020.EU des Fonds Structurels Européens FEDER (période 2014-2020)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies:

— déclaration concernant le chiffre d’affaires annuel spécifique, relatif à l’activité de fournitures faisant l’objet du marché réalisé au cours des 3 derniers exercices:

—— pour le lot 1 minimum 40 000 EUR,

—— pour le lot 2 minimum 65 000 EUR.

Pour remettre offre pour tous les lots du marché, le chiffre d’affaires annuel spécifique devra être de minimum 70 000 EUR.

Si le soumissionnaire remet offre pour plusieurs lots, sa déclaration devra répondre aux exigences cumulées des lots pour lesquels il remet offre.

Un chiffre d’affaires de 6 000 EUR par an pour des soumissionnaires actifs dans le marché de commercialisation d’appareils d’éclairage public serait insuffisant pour justifier d’une activité pérenne, le seuil minimal est donc fixé à 40 000 EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies.

— un certificat de qualité attribué par un organisme certificateur attestant que la firme répond aux exigences de la norme ISO 9001 ou équivalent pour la commercialisation d’appareils ou de supports d’éclairage.

Eventuele minimumeisen:

Classe: N/A, catégorie: N/A.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
België
Telefoon: +32 22349611

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
ORES Assets SCRL
Route du Grand Peuplier 4
Strépy-Bracquegnies
7110
België
E-mail: AchatsEPCommunaux@ores.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019