Leveringen - 13823-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-San Sebastián de la Gomera: Veegzuigvoertuigen

2019/S 008-013823

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Alcaldía del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera
P3803600J
Plaza de las Américas, 4
San Sebastián de la Gomera
38800
Spanje
Contactpersoon: Alcaldía del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera
Telefoon: +034 922141072
E-mail: avera@sansebastiangomera.org
Fax: +034 922870912
NUTS-code: ES70

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sansebastiangomera.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F3mFXg2Z96AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RBzrFsrsKB2XQV0WE7lYPw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F3mFXg2Z96AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adquisición de 2 barredoras urbanas para ser utilizadas por el propio Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera en las labores de limpieza de las vías

Referentienummer: PROV. 12/09/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144431
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adquisición de 2 barredoras urbanas para ser utilizadas por el propio Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera en las labores de limpieza de las vías.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 339 742.39 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Barredora urbana diésel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144431
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES706
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Barredora urbana diésel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Certificación de calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Curso de formación / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Garantía superior en las baterías del vehículo / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Garantía superior exigida al vehículo / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Revisiones gratuitas / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Servicio de taller autorizado / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Servicio oficial de taller / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 125 516.25 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Barredora urbana eléctrica

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144431
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES706
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Barredora urbana eléctrica.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Certificación de calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Curso de formación / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Garantía superior en las baterías del vehículo / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Garantía superior exigida al vehículo / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Revisiones gratuitas / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Servicio de taller autorizado / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Servicio oficial de taller / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 192 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: véase cláusula 8 3 1 de las Condiciones Administrativas Particulares.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: véase cláusula 8 3 2 de las Condiciones Administrativas Particulares.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: será condición obligatoria el cumplimiento de las medidas medioambientales recogida en la memoria técnico-económica para cada uno de los lotes.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Secretaría Municipal.

Datos de dirección:

— Calle: plaza de las Américas, 4,

— Código postal: 38800,

— Población: San Sebastián de la Gomera,

— País: España.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: acreditación previa teléfono 922 87 15 61. Fax: 922870912.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Alcaldía del Ayuntamiento San Sebastián de la Gomera
Plaza de las Américas, 4
San Sebastián de la Gomera
38800
Spanje
Telefoon: +034 922870912
E-mail: avera@sansebastiangomera.org
Fax: +034 922141354
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019