Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 138252-2021

19/03/2021    S55

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2021/S 055-138252

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE22 Prov. Limburg (BE)
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Dorien Verstraete
E-mail: dorien.verstraete@vlaamsewaterweg.be
Telefoon: +32 32249368
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=404340
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=404340
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARC-21-0020-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beneden-Durme te Hamme en Waasmunster: Voetgangers- en fietsersbrug over de Beneden-Durme

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARC-21-0020-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze opdracht bestaat uit onder meer (niet-limitatief):

— de opmaak van een ontwerp voor een nieuwe, vaste voetgangers- en fietsersbrug over de Beneden-

Durme, alsook de volledige technische uitwerking van het ontwerp met inbegrip van bijv. stabiliteitsstudies,

— de vertaling van het ontwerp naar een volledig dossier voor een omgevingsvergunningsaanvraag

(inclusief alle bijlagen, behoudens de archeologienota),

— de vertaling van het ontwerp naar een aanbestedingsdossier voor de aanneming van werken,

— medewerking bij de plaatsingsprocedure voor de aanneming van werken,

— (technische) opvolging, controle en adviesverlening gedurende de uitvoering van de werken en de

nazorgperiode.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71220000 Maken van bouwkundige ontwerpen
71322300 Brugontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hamme en Waasmunster.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Beneden-Durme te Hamme en Waasmunster: voetgangers- en fietsersbrug over de Beneden-Durme.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Inlichtingen in verband met deze selectieleidraad kunnen verkregen worden bij:

Naam: ir. Hans Quaeyhaegens en ir. Dorien Verstraete

Dienst: De Vlaamse Waterweg nv – Afdeling Regio Centraal

Adres: Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen

E-mail: Hans.Quaeyhaegens@vlaamsewaterweg.beDorien.Verstraete@vlaamsewaterweg.be

Telefoon: +32 032246724 – +32 032249368.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2021
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/03/2021