A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 138275-2016

21/04/2016    S78

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2016/S 078-138275

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 051-083944)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagypál Sándor, ügyvezető
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Telefon: +36 17766777
Fax: +36 17766776
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/04/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083944

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.14
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta, a beszerzési igényét 6 külön eljárás keretében valósítja meg, valamennyi eljárás eredményeként 4 gazdasági szereplővel keretmegállapodást kötve, így a beszerzési igényének további darabokra bontása, s a részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem ésszerű.

Helyesen:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta, a beszerzési igényét 6 külön eljárás keretében valósítja meg, valamennyi eljárás eredményeként 4 gazdasági szereplővel keretmegállapodást kötve. A keretmegállapodásos eljárás jellegének megfelelően az adott keretmegállapodáson belül a versenyújranyitások eredményeként beszerzési igényét ajánlatkérő számos további szerződés megkötésével (rész) kívánja kielégíteni. Így a beszerzési igényének további darabokra bontása, s a részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem indokolt.

Szakasz száma: III.1.1)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A következő helyett:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésének a)–b) és d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

(…) A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §, továbbá a 63. § (1) bekezdésének a)-b) és d) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Helyesen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdés szerint szükséges a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat(ok) ajánlatba történő csatolása. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

(…) A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Szakasz száma: III.1.3)
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. (…)

(…) Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M/1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciákkal:

M/1.1. legfeljebb 2 db szerződés keretében teljesített referencia, amely tartalmaz összesen legalább 2 600 db bekötést;

(…) A referencia akkor tekinthető a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.

M/2.3. 1 fő, minőségmenedzsment/minőségügyi szakmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakember, aki mélyépítési és/vagy magasépítési kivitelezés(ek) minőségirányításának vezetésében legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik;

Helyesen:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. (…)

(…) Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy ajánlatkérő a Kr. 22. § (5) bekezdésének megfelelően jár el. Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:

M/1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciákkal: (…)

M/1.1. legfeljebb 2 db szerződés keretében teljesített referencia, amely tartalmaz összesen legalább 3 500 db víziközmű bekötést;

(…) A referencia akkor tekinthető a jelen felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.

M/2.3. 1 fő, minőségmenedzsment-, vagy minőségügyi szakmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakember, aki mélyépítési és/vagy magasépítési kivitelezés(ek) minőségirányításának vezetésében legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik;

Szakasz száma: IV.2.2)
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 25/04/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 11/05/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.6)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
Dátum: 24/06/2016
Helyesen:
Dátum: 08/07/2016
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 25/04/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 11/05/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3)
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

10. Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként a dokumentáció szerinti mintafeladatot kell benyújtania.

Helyesen:

10. Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként a dokumentáció szerinti, a keretmegállapodások megkötését követően, a versenyújranyitások eredményeként megvalósítandó, így a beszerzés tárgyát képző mintafeladatot kell benyújtania.

VII.2)További információk:

Tárgyi módosító hirdetménnyel az alábbi egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak: Ajánlati dokumentáció, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum minta, Mintafeladat dokumentumai, Szerződéstervezet, Mintaköltségvetés.