Services - 138293-2021

19/03/2021    S55

België-Geel: LAN-diensten

2021/S 055-138293

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OPZ Geel
Nationaal identificatienummer: BE0850.465.613
Postadres: Dokter Sanodreef 4
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Julie Roefs
E-mail: julie.roefs@opzgeel.be
Telefoon: +32 14579290
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.opzgeel.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/36/18I/2021
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Gefaseerde vernieuwing, het uitvoeren van monitoring en 2e-lijnsondersteuning voor het local area netwerk op de campus OPZ Geel

Referentienummer: 2021/014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72710000 LAN-diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4 te 2440 Geel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voorwerp van deze diensten:

Situatieschets

OPZ Geel beschikt over 1 campus met een over een 30-tal gebouwen verspreid switched ethernet in een sterarchitectuur op basis van Cisco switchen (uitdovend) en Aruba switchen. Bovenop het switched ethernet is ook - binnen de gebouwen - een globale WIFI infrastructuur uitgewerkt op basis van Cisco (uitdovend) en Aruba Access Points. De routering tussen de diverse VLAN's wordt niét via de switchen maar via de centrale firewallinfrastructuur gerealiseerd.

Opdracht

De essentie van de opdracht bestaat erin om in samenwerking met de ICT dienst van OPZ te zorgen voor een performant en betrouwbaar LAN.

De dienstverlener zal instaan voor de monitoring en de tweede-lijns-ondersteuning van de ICT dienst van OPZ Geel bij het beheren en het verder uitbouwen van dit LAN:

1) Managed services, advies en consultancy:

• bewaken architectuur van het switched ethernet netwerk (optimale configuratie switchen en onderlinge

• connectiviteit, VLAN-definities, Radius-authenticatie, ...

• bewaken architectuur van de WIFI-infrastructuur (bepalen optimale locatie AP`s, controller,

• toegangsmodaliteiten (SSID`s) en relatie met VLAN-toewijzingen etc...

• pro-actieve monitoring van de goede werking van het ganse data-netwerk

• Versie-beheer van de software op de switchen en wifi-componenten (opvolgen en planmatig installeren van versies, bugfixes, firmware, ...

• Support en troubleshooting bij netwerk-gerelateerde problemen (uitval of onderbrekingen connectiviteit,...)

• Vervangen van defecte switchen binnen een vastgelegde tijd (SLA)

• Replacement van WIFI AP`s

• Opvolgen EOL van geïnstalleerd materiaal

• Consultancy- en adviesverlenging m.b.t. het uitvoeren een gefaseerde uitrol voor de vernieuwing/migratie van het LAN, op basis van een risicoanalyse

2) progressief vervangen van EOL materiaal; installaties nieuw materiaal:

• geplande replacements bij EOL

• uitbreidingen aan het netwerk in kader van mogelijke verbouwingen of nieuwbouwprojecten

• De centrale firewall-infrastructuur valt niét binnen deze opdracht.

Plaats van dienstverlening: OPZ Geel, Dr. Sandoreef 4, 2440 Geel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische waarde van het gevraagde plan van aanpak / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* De kandidaten moeten aan de vereisten inzake toegangsrecht voldoen. Het zich bevinden in één van de uitsluitingsgronden kan leiden tot uitsluiting van de procedure. Ter controle van de uitsluitingsgronden vult de kandidaat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in. De aanbestedende overheid kan steeds eisen dat de certificaten, verklaringen en andere bewijsmiddelen met betrekking tot de sociale en fiscale schulden worden voorgelegd om aan te tonen dat de gronden voor uitsluiting ontbreken.

A) In elk stadium van de plaatsingsprocedure wordt conform artikel 67 Wet Overheidsopdrachten en artikel 61 KB Plaatsing uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:

1o deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek of in artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit;

2o omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector;

3o fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;

4o terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek of in de zin van de artikelen 1 of 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit;

5o witwassen van geld en financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

6o kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel als bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek of in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad;

7o het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen in de zin van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeiders.

Zelfs bij afwezigheid van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, sluit de aanbestedende overheid de kandidaat die als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld uit, van zodra deze inbreuk is vastgesteld door een administratieve of rechterlijke beslissing, met inbegrip van een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde schriftelijke kennisgeving.

Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een kandidaat, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht.

B) De kandidaat die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017 (zie ook bijlage B).

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

3. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.

Eventuele minimumeisen:

2. De totale jaarlijkse omzet van de voorbije drie beschikbare boekjaren m.b.t. IT-dienstverlening dient telkens minimaal 1.000.000 EUR te bedragen, voor zover de betreffende omzetcijfers beschikbaar zijn.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Voor deze opdrachten wordt een gedetailleerde beschrijving / bewijs van goede uitvoering opgemaakt en ondertekend door de opdrachtgever. De volgende gegevens worden verplicht vermeld op de attesten van goede uitvoering:

a. grootte van de opdracht (omzet);

b. contactpersoon bij de opdrachtgever met e-mail en telefoonnummer;

c. tevredenheid van de opdrachtgever;

Het attest is duidelijk leesbaar en getypt (niet handgeschreven). Het document is gedateerd met een recente datum (max. 3 jaar oud).

Eventuele minimumeisen:

1. Gedurende de laatste drie boekjaren moeten minimum 5 opdrachten uitgevoerd zijn met een minimaal gunningsbedrag van 300.000 EUR excl. btw. Bij minimum 3 van deze opdrachten dient een (gefaseerde) vervanging de LAN apparatuur te zijn uitgevoerd. Minimum 1 referentie betreft een project waarbij de migratie van Cisco naar Aruba werd uitgevoerd.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/03/2021